Skip to content

Krajevna skupnost Radovljica

TEL.: 04 530 4960
GSM: 040 473 906

E-naslov: ks.radovljica@siol.net
Vstopna stran Aktualno
Aktualno
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                                                  datum : 08.10.2009

Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

  

Z A P I S N I K

 

16. seje odbora, ki je bila dne 7.10.2009 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

 Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Zvonko Prezelj, Marko Podržaj, Opravičeno odsotni: Marko MarkeljOstali prisotni:  DNEVNI RED: 
  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
  2. Mnenje k Prostorskem redu in Strategiji prostorskega razvoja Občine Radovljica (doma pregledati prejeto gradivo-Odloka in DVD ter že oblikovati eventuelne pripombe!).
  3. Razno.
 

Ad.1)

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje

Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.

Zapisnik je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 2)

Mnenje k Prostorskem redu in Strategiji prostorskega razvoja Občine Radovljica (doma pregledati prejeto gradivo-Odloka in DVD ter že oblikovati eventuelne pripombe!).Oba dokumenta postavljata okvire za nadaljnjo stanovanjsko, poslovno, športno,… gradnjo. Naše Prostorsko razvojne usmeritve iz l. 2006 so v dokumentih upoštevane. Občino se zaprosi za dodatno tolmačenje in odgovore na vprašanja, nakar se sprejmejo določeni sklepi.Vprašanja so glede ohranitve zelenih površin (področje Bunkerja v Cankarjevi, Lectarjevega vrta), področja namenjenega za večstanovanjsko gradnjo,… 

Ad. 3)

Razno.

-          Garažna hiša Merkur: Občini se predlaga, da se v bodočem objektu -  garažni hiši Merkur zagotovi najmanj 80 parkirišč v lasti Občine, katera naj bodo namenjena parkiranju obiskovalcev pa tudi stanovalcem in zaposlenim na trgu. Predlagamo še zagotovitev 20 parkirnim mest, oziroma garaž za odkup stanovalcev Linhartovega trga. Skupno število vozil stanovalcev in zaposlenih na Linhartovem trgu znaša po dostopnih podatkih preko 80 ( štetje je bilo opravljeno pred nekaj leti ). Ocenjujemo, da je za normalno »življenje« Linhartovega trga potrebnih 150 parkirnih mest. V času gradnje objekta  je potrebno  zagotoviti 80 nadomestnih parkirnih mest. Sočasno nasprotujemo širitvi parkirišča v Grajski park in podpiramo ukinitev obstoječega parkirišča v parku po končani gradnji garažne hiše. Smatra se tudi, da je nujno potrebna sočasna izgradnja povezovalne ceste Gorenjska cesta – Cesta Svobode (pod Kunstljem).

-          Komunali (g. Zalokarju) se v vednost posreduje naš dopis Občini glede generalnega čiščenja Linhartovega trga, ter pridobi informacija če je z novim pometalnim strojem to možno realizirati,

-          Vzpostaviti je potrebno kontakt s predsednikom SPV Občine zaradi problematike hitrostnih ovir v Novi vasi.

   

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

  

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                                     Predsednik odbora:

                                                                                                                       Matjaž Pangerc