Skip to content

Krajevna skupnost Radovljica

TEL.: 04 530 4960
GSM: 040 473 906

E-naslov: ks.radovljica@siol.net
Obvestila
Odbor za urbanizem - zapisnik 12. seje
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                           datum : 20.3.2014
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K                                                                                       NEURADNA VERZIJA


12. seje odbora, ki je bila dne 19.3.2014 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Andrej Golčman, Srečko Pirih, Janez Horvat, Igor Šubic, Stane Rozman,
Opravičeno odsotni: Marina T. Ravnik, Zvonko Prezelj, Marko Markelj Marko Podržaj, 
Odsotni: 
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen, 


DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev: dnevnega reda,  zapisnika zadnje seje.
2. Program dela 2014.
3. Informacija o aktualnih projektih na področju prostora.
4. Informacija o pripravah na praznik KS Radovljica.
5. Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red soglasno potrjen. 
Pregledan je bil zapisnik zadnje seje. 
Občini se napiše pobudo, da nadaljuje z aktivnostmi za ukinitev začasnega parkirišča v Grajskem parku in istočasno nadaljuje s celovito rešitvijo problema parkiranja pred vstopom v staro mestno jedro s katero naj bi bilo zagotovljeno dovolj parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce mesta.
Zapisnik je bil soglasno potrjen ter sprejet.

Ad. 2)
Program dela 2014.
Osnovna izhodišča   za izvajanje nalog na področju investicijskega  vzdrževanja objektov in naprav Komunalne infrastrukture za leto 2014 so :
Dokončanje del vezanih na ureditev območja pred vstopom v staro mestno jedro, investicije prenesene iz preteklih let,  dopolnjevanje mestne urbane opreme, ureditve vezane na praznovanje praznika KS ter interventne ureditve : 
Sredstva proračuna v 2014:                                                         43 962,00 EUR

Dela z ocenjeno vrednostjo:
1.         zasaditev dreves na parkirišču pred vstopom v staro mestno jedro (2 400,00 EUR) 
2.          obnova pločnikov od  » Lipe » proti » gostilni Kunstelj »  na strani Lipe 
            celovita obnova z zamenjavo robnikov z granitnimi in vgradnjo lamele ter novim asfaltom. Na strani objekta Kranjska c. 4 zamenjava robnikov (14 000,00 EUR)
3.         ureditev odvodnjavanja – mulda  Vrbnje-soglasja zagotovi Rozman (7 200,00 EUR) 
4.        ureditev prostora ob   » Trti » - postavitev kamna                   
           – kovinski podstavek   ( 1 200,00 EUR)

5.       obnova stopnišča Cesta Svobode – Linhartov trg (2.400,00 EUR)
6.       ponikovalnice za odvodnjavanje cestne vode:  
          Avtobusno postajališče  - Iso Span (2.500,00 EUR)
          Križišče Staneta Žagarja – Gorenjska cesta ( 2.500,00 EUR) 
7.       Obnova ograje na železniškem viaduktu pri ŽP – varjenje, stabilizacija, montaža žičnih    
vrvi, lakiranje (3 000,00 EUR) 

Preostala sredstva se rezervirajo za potencialno izdelavo ovir ( ležečih policajev ) v Novi vasi in  pripravi dokumentacije za poamezne mestne ureditve. O konkretnih predlogih bo Odbor odločal naknadno . 

Lastna sredstva :
1.       nabava in zamenjava dveh oglasnih tabel ( Pri Lipi in AP )            2 400,00 EUR
2.         Program praznika KS – 130 letnica rojstva arh. Vurnika                 8 000,00 EUR
3.         zaprtje dela tržnice                                                                            3 600,00 EUR 
4. vzdrževanje otroškega igrišča 3.000,00 EUR
  
Program del 2014 je potrjen, lahko se še dopolnjuje z utemeljenimi predlogi.

Ad. 3)
Informacija o aktualnih projektih na področju prostora:
- V mesecu aprilu bo javna razgrnitev o spremembah prostorskega reda, 
- Spremembe ureditvenega načrta za staro mestno jedro,
- Urbanistične ureditve: v fazi izdelave so urbanistične zasnove za vzhodni in zahodni rob mesta Radovljice ter  Gorenjske ceste (pri TVD Partizan),
- Javna razgrnitev OPPN: Savska cesta Radovljica (širitev), Separacija (žaga, centralna kotlovnica, povezava z železnico,…)

Ad. 4)
Informacija o pripravah na praznik KS Radovljica.
Praznik KS Radovljica-Vurnikov dan (arhitekturni del) se ob letošnji 130 letnici rojstva Ivana Vurnika pripravi po programu Barbare Viki Šubic (na tej povezavi) v predvideni vrednosti 8.000 €. Kulturni del pripravi Komisija za Kulturo in se ga dogovori na seji Sveta KS.

Ad. 5)
Razno.
- Občini se pošlje pobuda za dopolnitev javne razsvetljave na Štrukljevi ulici (proti Štendlerju – 1 luč),
- Na seji SPV g. Eržen izpostavi vprašanje »količkov« na Kopališki cesti (šolska pot),
- V kratkem bo za promet odprta cesta mimo Vrtca Radovljica,
- Komunali se ponovno predlaga izvedba pasu za zavijanje levo proti ZD v križišču Gorenjska cesta  - Kopališka cesta,
- Komunalo se zaprosi za nasutje in utrditev bankine na Bevkovi (proti Petrolu).

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič
          Predsednik odbora:
  Andrej Golčman


 
Komisija za splošne zadeve,... - zapisnik 3. seje
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A datum: 12.2.2014 

Komisija za splošne, kadrovske in statutarne zadeve, volitve in informiranje


Z A P I S N I K                                                                   NEURADNA VERZIJA


3. seje, ki je bila dne 11.2.2014 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica.

Prisotni: Marina T. Ravnik,  Stanko Rozman, Marko Podržaj (prisoten od 20 ure dalje)
Opravičeno odsotni:
Odsotni:
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen 
Prisotni ostali: 


DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika 2. Seje: sklepi, realizacija sklepov, potrditev zapisnika zadnje seje.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Pobude in vprašanja.
4. Poročilo Nadzornega odbora OR o opravljenem nadzoru v KS Radovljica z dne 9.1.2014. Predlog za realizacijo priporočil in predlogov.
5. Seznanitev s pravilnikom o oddaji javnih naročil, uporabi službenega telefona, pravne pomoči KS s strani OR.
6. Spletna stran Krajevne skupnosti Radovljica 
7. Razno.


Ad. 2) Potrditev dnevnega reda.
Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen.

Ad. 1) Pregled zapisnika 2. Seje: sklepi, realizacija sklepov, potrditev zapisnika zadnje seje.
Pregledan je bil zapisnik zadnje seje; statut in poslovnik OR sta še v delu, zato se počaka z nadaljnjimi aktivnostmi na tem področju; opravičilo ( pisno) g. Berlogarju  s strani predsednika sveta KS, do danes ni poslano. Svet KS Radovljica je na seji dne 20.11.2013 sprejel sklep, da javno opravičilo g. Berlogarju ni potrebno. Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 3) Pobude in vprašanja.
Ga. Ravnik je pripravila obrazca za pobude in vprašanja, ki bosta na voljo na spletni strani KS. Točka pobude in vprašanja naj se uvrsti na dnevni red sej vseh teles KS.

Ad. 4) Poročilo Nadzornega odbora OR o opravljenem nadzoru v KS Radovljica z dne 9.1.2014. Predlog za realizacijo priporočil in predlogov.
Oblikovane so bile naslednje pobude na Priporočila in predloge Nadzornega sveta:
- Pripravi naj se letni plan sklicevanja sej,
- V zapisnikih naj se zapiše kaj je kdo razpravljal, strani naj se številči,
- 1x letno naj se na dnevni red uvrsti točka o realizaciji sklepov,
- Pri pogodbi o plakatiranju naj se nadaljujejo aktivnosti glede kontrole obračunanih plakatov, ter skuša doseči boljšo ceno najema,
- 1x letno naj se preverja cena najema mize na tržnici,
- Službeni telefon KS: sprejme naj se pravilnik - do 100€ bruto mesečno,
- Pripravi naj se pravilnik za direktna naročila (do 500€),
- Ob odstopanju ponudbene in dejanske cene je potrebno napisati uradni zaznamek, ki ga podpiše predsednik sveta KS,
- Za javna naročila kjer je potrebna komisija se le-ta formira glede na področje dela (predsednik odbora/komisije, finančnik, pobudnik projekta),
- Pridobivati je potrebno realne ponudbe.

Ad. 5) Seznanitev s pravilnikom o oddaji javnih naročil, uporabi sl. telefona, pravne pomoči KS s strani OR.
Prisotni so se seznanili s Pravilnikom o oddaji JN, glede službenega telefona je že zapisano v prejšnji točki; za pravno/strokovno pomoč je potrebno pisno zaprositi OR.

Ad. 6) Spletna stran KS Radovljica.
Vzpostavi naj se nova spletna stran KS, ki je že popolna, stara naj se istočasno ukine. Vse dodatne vsebine in objave mora, kot do sedaj, potrditi predsednik Sveta KS 

Ad. 8) Razno:
Pod točko Razno ni bilo pobud.


Seja je bila končana ob 21.10 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič

Predsednica Komisije:
Marina T. Ravnik

 
Komisija za splošne zadeve,... - zapisnik 2. seje

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                            datum: 15.11.2013

Komisija za splošne, kadrovske in statutarne zadeve, volitve in informiranje


Z A P I S N I K          


2.    seje, ki je bila dne 14.11.2013 ob 16. uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica.


Prisotni: Marina T. Ravnik, Marko Podržaj, Stanko Rozman
Opravičeno odsotni:
Odsotni:
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen,( predsednik sveta Krajevne skupnosti Radovljica)
Prisotni ostali:


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.
2.    Statut in poslovnik Krajevne skupnosti Radovljica
3.    Odbori in komisije Krajevne skupnosti Radovljica Radovljica.
4.    Kadrovske zadeve.
5.    Koncesijske pogodbe.
6.    Cenik storitev in najema prostorov.
7.    Spletna stran Krajevne skupnosti Radovljica
8.    Razno.


Ad. 1) Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.
Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen; zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Ad. 2) Statut in poslovnik Krajevne skupnosti Radovljica
Krajevna skupnost Radovljica (KS) pri svojem delu uporablja Statut KS Radovljica od leta 1996( Uradni vestnik Gorenjske št. 43), Statut Občine Radovljica z dne 16.6.1999  in Poslovnik občinskega sveta z dne 14/7 1999.
Pri pregledu Zapisnika 10. seje Sveta KS Radovljica z dne 24.6.2013, Komisija ugotavlja, da seja ni bila sklepčna, saj na seji ni bilo navzočih večina članov sveta KS.( 1. odstavek 21. člena Statuta KS, 50 .člen Poslovnika Občinskega sveta, 21. člen Statuta Občine Radovljica, 2. odstavek 64. člena Statuta Občine Radovljica 

Sklep št. 1:    Komisija predlaga svetu KS Radovljica , da se sklep v zapisniku seje Sveta KS Radovljica z dne 24.6.2013 pod točko Ad. 5) odpravi in vrne Svetu KS Radovljica v ponovno odločanje.

Predsednica komisije predsednika sveta KS Radovljica opomni, na premajhno število opravljenih sej Sveta KS Radovljica v letu 2012 ( tri seje) in 2013 (do 14.11.2013 ena seja) z ozirom na zakonska določila ( 4. odstavek 64. člena Statuta Občine Radovljica in 5. odstavek 64. člena Statuta Občine Radovljica).
Gospod Podržaj Marko pove, da k nesklepčnosti sej sveta, pripomore delno tudi neaktivnost nekaterih članov sveta, kot tudi število članov sveta, ki jih šteje skupaj 14 članov( en član od prvotnih 15 je odstopil)

Sklep št. 2:     Seje sveta KS naj se v bodoče sklicujejo po zakonskih določilih.
 
Gospod Marko Berlogar, krajan KS Radovljica, je na zgoraj navedene nepravilnosti,( ki so se izkazale upravičene) opozarjal KS Radovljica in njenega predsednika, v članku v Deželnih novicah z dne 16.8.2013.
S strani predsednika Sveta KS Radovljica se g. Berlogarju pošlje pisno opravičilo;osnutek pripravi g. Podržaj, podpiše predsednik Sveta KS Radovljica.

Predsednica komisije pove, da je pridobila informacijo, da je bil dne 16.11.2013 na Občini Radovljica delovni posvetovalni pogovor s Službo za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.(KS niso bile vabljene, dogodka ni bilo objavljenega na občinski spletni strani)

Vsebina pogovora je obsegala med drugim teme: seznanitev z oceno zakonitosti pregledanih občinskih predpisov / Statuta občine, poslovnika občinskega sveta in poslovnika nadzornega organa in morebitni opozorili z oceno zakonitosti pregledanih občinskih predpisov.

Komisija predlaga, da se Občino zaprosi za kopijo zapisnika z svetovalnega pogovora s Službo za lokalno samoupravo z  dne 16.11.2013

Predsednik Sveta KS Radovljica , g. Ladislav Eržen, je komisijo ustmeno seznanil z informacijo, ki jo je danes pridobil od občinske uprave, da je v pripravi predlog novega Statuta Občine Radovljica, ki bo usklajen u Zakonom o lokalni samoupravi, na podlagi tega pa bo izdelan predlog Statuta za vse KS v Občini Radovljica. Možno je tudi, da KS ne bodo imele v prihodnje svojih Statutov, temveč le Poslovnike o delu. Na to temo bo 26.11.2013 predavanje (Služba za lokalno samoupravo Ministrstva za notranje zadeve) o vlogi in položaju Krajevnih skupnosti v občinah. Na predavanje bodo, vabljeni tudi vsi člani Sveta Krajevnih skupnosti v Občini Radovljica,

Ad. 3) Odbori in Komisije KS Radovljica.

Odbor za turizem:  poleg predsednika, – g. Podržaj Marko, je potrebno izbrati še 2 člana in pričeti z delom.
Komisija za Finance:  letna poročila naj se predstavijo na seji Sveta KS.

Ad. 4) Kadrovske zadeve.
V času ko je pisarna KS Radovljica zaprta ( dopust oz. odsotnost tajnika KS Radovljica v času uradnih ur), se na steklo vhodnih vrat KS Radovljica nalepi obvestilo. Telefonski klici se prevežejo na odzivnik.

Ad. 5) Koncesijske pogodbe, pogodbe
Pregledane so bile do sedaj sklenjene pogodbe in koncesije.
Pogodba o ureditvi plakatiranja v KS Radovljica:  na podlagi neizpolnjevanja pogodbe iz strani izvajalca, se prouči možnost za ureditev tega stanja po predhodnem posvetovanju u občinsko pravnico.

Pogodba o izvedbi zasaditve, vzdrževanja in nega Stare trte: pozove se skrbnika - Prvo gorenjsko vinogradniško društvo Šparon, da predloži dokazilo o strokovni usposobljenosti za vzdrževanje in nego Stare trte.
Na ostale pogodbe ni bilo pripomb.


Ad. 6) Cenik storitev in najema prostorov.
Pregledane so bile cene storitev in najema prostorov, s katerimi upravlja KS Radovljica.
Za izobešanje transparentov se zaračunava 20.00 evrov, najem transparentnega mesta 11.00 evrov/dan, najem mize na tržnici 6.26 evrov/dan.
Ugotavljamo, da je višina cene za navedene storitve primerna.

Ad. 7) Spletna stran KS Radovljica.
Pripomba glede objave zapisnikov na sedanji spletni strani KS Radovljica: objavljajo naj se tudi zapisniki Odbora za kulturo.

Zaradi časovne stiske članov komisije , se osnutek nove spletne strani KS Radovljica predstavi na naslednji seji Sveta KS Radovljica.

Ad. 8) Razno:
Pod točko Razno ni bilo pobud.


Seja je bila končana ob 18.10.uri.


                                    Predsednica Komisije:
                                    Marina T. Ravnik


 
Odbor za urbanizem - zapisnik 11. seje

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 23.10.2013
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K


11. seje odbora, ki je bila dne 22.10.2013 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Andrej Golčman, Marina T. Ravnik, Janez Horvat, Igor Šubic, Stane Rozman,
Opravičeno odsotni: Marko Podržaj, Srečko Pirih
Odsotni: Zvonko Prezelj, Marko Markelj
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen,


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda,  zapisnika zadnje seje.
2.    Oblikovanje stališča do Osnutka odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice.
3.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red soglasno potrjen.
Pregledan je bil zapisnik zadnje seje.
Predstavljeno je bilo tudi mnenje Zavoda za gozdove OE Bled glede stanja stare lipe (Hiršmanove) pred nekdanjo Almiro: lipa naj se obreže-odstranijo se suhe veje, rez mora biti poševen, da padavinska voda ne zastaja in ne zateka v deblo, skrajšano drevo z gnezdilnico naj se še nekaj let ohranja. Za strokoven obrez poskrbi Komunala v mesecu Novembru 2013.
Zapisnik je bil pregledan in soglasno potrjen ter sprejet.

Ad. 2)
Oblikovanje stališča do Osnutka odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice.
Pregledan je bil Osnutek odloka, nakar so vsi navzoči sodelovali v razpravi.
Načelno sprejeto stališče Odbora za urbanizem je, da je predlagani Osnutek primeren za nadalnjo obravnavo.
Na osnovi razprave pa je Odbor sprejel naslednje konkretne pripombe in predloge :
- parkirna  mesta je potrebno zagotoviti vsem stanovalcem ne glede na velikost stanovanja
- za uporabo parkirišč se tudi stanovalcem zaračunava parkirnina po posebni tarifi, parkirnina naj bo za stanovalce starega mestnega jedra ugodnejša kot za ostale obiskovalce.
- Cenik, naj se predstavi istočasno s Predlogom Odloka,  k ceniku, katerega sprejme župan da soglasje Občinski svet       
- Stare dovolilnice in daljince naj bi upravičenci vrnili v 30 dneh (ne 3 mesecih). Trenutno je pri upravičencih nekaj čez 100 dovolilnic-daljincev (točno število ni znano!).

Osnutek Odloka  naj se predstavi krajanom . Javna razprava se organizira v četrtek 14.11.2013 ob 18 uri v veliki sejni dvorano Občine. O predlaganem terminu in o vseh podrobnostih se dogovori predsednik KS Radovljica z županom Občine Radovljica.
Pisno se povabi  stanovalce starega mestnega jedra in člane Sveta KS Radovljica, ostale krajane pa obvesti z letaki in objavo na spletu KS.
Po opravljeni javni razpravi Svet KS sprejme svoja stališča k Odloku.  
 
Ad. 3)
Razno.
-    Prenova fasad v Radovljici (e-pošta Staša Čelik-Janša z dne 22.10): predstavljena je bila navedena problematika in bilo je ugotovljeno, da prostorski Red Občine sicer določa, pogoje za oblikovanje fasad s posebnim poudarkom na uporabi pastelnih barv in enotnosti oblikovanja vendar  akt za vzdrževalna dela (npr. pleskanje fasad) na objektih neposredno ne velja in na njegovi osnovi ni možno ukrepati v primeru drugačne odločitve lastnikov.
      Vendar pa bi v primeru kakršnega koli nadaljnjega poseganja na objektu ( npr,      rekonstrukcija, dozidava in podobno )  prišlo do ugotovitve o neskladnosti obstoječega     objekta s prostorskim redom in dovoljenja za tovrsten poseg ne bi bilo možno pridobiti .
    Občina naj upravnike večstanovanjskih sosesk opozori, da naj bodo zunanjosti objektov     enotno urejene, ter pripravi izhodišča za  izgled fasad soseske. Izgled soseske naj bi bil     usklajen s strokovnim mnenjem Občine.
     Občini predlagamo, da na podoben način, kot je bilo to izvedeno za višino živih mej     Občane v svojih glasilih informira o  veljavnih usmeritvah pri oblikovanju objektov z     namenom, da ne bi prišlo do eventuelnih kasnejših zapletov in bi hkrati prispevali svoj     delež pri ozaveščanju občanov pri oblikovanju svojega bivalnega okolja.

-    Enosmerni promet po Linhartovem trgu: Občini se napiše pobudo, da naj bi bil v času med 31.10. in 2.11. omogočen enosmerni promet motornih vozil po Linhartovem trgu.


-    Kolesarske steze v Radovljici: Občini se napiše pobudo, da se celovito obdela problematiko kolesarskih stez (vsi trije rangi kolesarskih stez: mestne, tranzitne in izletniške) v Radovljici in bližnji okolici.


Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman


 
Odbor za urbanizem - zapisnik 10. seje
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 11.09.2013
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K


10. seje odbora, ki je bila dne 10.09.2013 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Andrej Golčman, Marina T. Ravnik, Janez Horvat, Marko Podržaj, Marko Markelj, Igor Šubic, Srečko Pirih
Opravičeno odsotni: Stane Rozman,
Odsotni: Zvonko Prezelj,
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen,


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda,  zapisnika zadnje seje.
2.    Prodaja in pridobitev zemljišč v lasti Občine Radovljica - mnenje.
3.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red soglasno potrjen. Pod točko 2. se obravnavata tudi dve premoženjski zadevi, ki jih je KS prejela naknadno (posredovani članom Odbora po e-pošti).
Pregledan je bil zapisnik zadnje seje. Na sam zapisnik ni bilo pripomb, Ga. Ravnik je predlagala, da se v vabilo na seje doda tudi imena eventuelno vabljenih oseb (poleg članov KS) – predlog je bil sprejet. Zapisnik je bil pregledan in soglasno potrjen ter sprejet.

Ad. 2)
Prodaja in pridobitev zemljišč v lasti Občine Radovljica.
-    Pregledan je bil predlog Občine Radovljica za rešitev dolgoletnih sporov glede poteka poti in zemljišč v k.o. Nova vas. Gre v bistvu za urejanje stanja v naravi in usklajevanje z zemljiškoknjižnim stanjem; kar bo Občina pridobila z menjavami bo vzpostavljeno v javno dobro. Odbor za urbanizem KS Radovljica se strinja s predlaganim predlogom zamenjav Občine Radovljica in daje predlogu pozitivno mnenje.

-    Dodelitev funkcionalnega zemljišča večstanovanjskim stavbam na območju ZN Cankarjeva v Radovljici: Odbor za urbanizem KS Radovljica se je seznanil s predlogom dodelitve funkcionalnega zemljišča večstanovanjskim stavbam na območju ZN Cankarjeva v Radovljici. Ker gre za minimalen obseg funkcionalnega zemljišča se Odbor za urbanizem KS Radovljica s predlogom strinja in daje pozitivno mnenje, istočasno pa predlaga, da se področje Cankarjeve ulice obravnava celostno (da se uredi celotna soseska Cankarjeve ulice, ne le najnovejši del) in se k sodelovanju vključi tudi delovno skupino »Prijazna soseska«.


-    Predlog prodaje dela zemljišča ob meji parcel 114/1 in 111/2 k.o. Radovljica: Odbor za urbanizem KS Radovljica se je seznanil z vlogo g. Štiherle Antona za odkup dela zemljišča parc. Št. 114/1 (cca. 20 m2) v lasti Občine Radovljica, ki funkcionalno gravitira h kompleksu Gostilne Kunstelj. V Naravi gre za zemljišče, ki je na drugi strani protihrupnega zidu (mrtvo zemljišče) ob novozgrajenem parkirišču pred Linhartovim trgom. Odbor za urbanizem KS Radovljica daje pozitivno mnenje za prodajo/odkup dela zemljišča parcele št. 114/1.

 
Ad. 3)
Razno.
-    G. Eržen je izpostavil problematiko lipe (Hiršmanove) pred bivšo Almiro. Staro drevo (lipa) propada verjetno zaradi utesnjenosti (robniki, asfalt, pomanjkanje zemlje in vode,…). Za strokovno mnenje se zaprosi Zavod za gozdove in Komunalo Radovljica.
-    Skulptura »Avsenik« v krožišču v Lescah: postavljena naj bi bila delno s sponzorskimi (donatorskimi) sredstvi in delno s sredstvi iz proračuna Občine Radovljica. Mnenje Odbora za urbanizem KS Radovljica je, da to ni v redu, saj se je KS Radovljica odpovedala vsem letošnjim investicijskim sredstvom (cca. 43.000.- EUR) za potrebe ureditve parkirišča pred Linhartovim trgom, zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu OR.


Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 Naslednja > Konec >>

Page 1 od 3