Skip to content

Krajevna skupnost Radovljica

TEL.: 04 530 4960
GSM: 040 473 906

E-naslov: ks.radovljica@siol.net
Zapisniki Odbora za urbanizem

20. seja

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 17.06.2010
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K


20. seje odbora, ki je bila dne 16.6.2010 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Zvonko Prezelj, Marko Markelj
Opravičeno odsotni: Franc Markelj, Marko Podržaj
Ostali prisotni:

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Razvojni program občine Radovljica do 2020.
3.    Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Vovk Zdravko, Ovsiše 31).
4.    Soglasje za nadstrešnico – Kocka bar (Lidija Pogačar).
5.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Razvojni program občine Radovljica do 2020.
Na osnovi podrobnega pregleda  Izvedbenega dela razvojnega programa do leta 2020, ki smo ga prejeli s strani Občine so bile oblikovane naslednje pripombe in vprašanja:

Splošno: - ocenjena vrednost projektov bi morala biti porazdeljena po posameznih letih, da se
                  vidi intenziteta del in usklajenost s proračunom,
-    ocenjena vrednost glede na stanje v naravi ni logična (npr.: asfaltiranje ceste
  Mošnje-Radovljica 60.000 € / razširitev in rekonstrukcija Bevkove ulice do  
  bencinske črpalke 120.000 € ?).
-    str. 9: Cesta Svobode – ali ocena vrednosti vključuje rekonstrukcijo mostu in ceste do Linhartovega trga; potrebno bi bilo vključiti tudi rekonstrukcijo opornega zidu pod potjo pod Kunstljem,
-    str. 9: Kranjsko in Šercerjevo ulico bi bilo potrebno zaključiti pred 2012 !
-    str. 10: Preplastitev ceste na Mlako – kakšna je nameravana izvedba preplastitve; predvideti je potrebno asfaltiranje !
-    str. 10: Vurnikova galerija – kakšna je dejanska možnost izvedbe?
-    Str. 11: pločnik Špar-Filipič – moral bi biti v 1. prioriteti, saj je glede na frekvenco prometa zelo nujen; ali je vrednost 20.000 € realna?
-    str.14: Grajski park – zanima nas izvedbeni projekt in obseg ureditve, predvidena mora biti celovita obnova parka,
-    str.18: Atletski park pri OŠ – dodana mora biti nova alineja: - dokončanje atletskega parka (skok v daljavo in troskok, preplastitev južnega segmenta s tartanom).


Ad.3)
Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Vovk Zdravko, Ovsiše 31).
Na podlagi pregledanega gradiva in ogleda v naravi, Odbor za Prostor KS Radovljica daje pozitivno mnenje za menjavo zemljišč – opuščene javne poti parc. št 1693 k.o. Mošnje z dejansko potjo, ki poteka po parc. št. 1190 iste k.o., vedno pa mora biti zagotovljen dostop vsem lastnikom do njihovih kmetijskih površin.

Ad.4)
Soglasje za nadstrešnico – Kocka bar (Lidija Pogačar).
Mnenje: KS Radovljica kot upravljalec skupnih površin tržnice ni pristojna za izdajo soglasij; soglasje za vse posege na skupnih površinah tržnice je potrebno pridobiti od lastnika zemljišča – v tem primeru je to Občina Radovljica.

Ad. 5)
Razno.
-    Pod točko razno ni bilo pobud.Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc


19. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 03.03.2010
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K


19. seje odbora, ki je bila dne 2.3.2010 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Zvonko Prezelj, Franc Markelj, Marko Podržaj, Marko Markelj
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Priprava novelacije razvojnega programa občine Radovljica do 2013 in razvojnega programa 2014-2020.
3.    Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Borič, Jelovška 23).
4.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Priprava novelacije razvojnega programa občine Radovljica do 2013 in razvojnega programa 2014-2020.
Na osnovi podrobnega pregleda  Realizacija razvojnega programa 2007-2013, ki smo jo prejeli s strani Občine so bile oblikovane naslednje dopolnitve programa:

-    str. 7: Vurnikova galerija – v programu mora biti možnost izvedbe povezave mesta s pokopališčem in podmestom z zunanjo cesto dogovorjeno z ZVKD, saj uvoz skozi garažo Merkur ne bo zadoščal,
-    str.13: Grajski park – predvidena mora biti celovita obnova parka,
-    str.14: Celovita revitalizacija Donice – predvideno mora biti letno gledališče s parkirnimi prostori v terenu,
-    str.19: Atletski park pri OŠ – predvidena mora biti tudi 2. faza izgradnje - to je tribune s servisnimi prostori (garderobe, tuši, shrambe,…),
-    str. 21: Zagotovitev prostorov za društveno dejavnost v KS Radovljica – predviden mora biti Dnevni center aktivnosti oz. Dom krajanov ali Kulturni dom,
-    str. 24: GD Radovljica – poleg zagotovitve zemljišča (pri Spar-u), mora biti predvidena tudi izgradnja novega doma.

V programu mora biti poudarjena boljša kakovost življenja v samem mestu, kjer bi bila zaželjena večja realizacija projektov kot izhaja iz pregledanega gradiva.
V naslednjem tednu (9.2.ob 18h?) se predvidi seja sveta KS, na katero se povabi predstavnike OU za dodatne obrazložitve te točke.

Ad.3)
Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Borič, Jelovška 23).
Na podlagi skupnega ogleda s PGD Radovljica in Komunalo Radovljica, Odbor za Prostor KS Radovljica daje negativno mnenje za odkup občinskega zemljišča – del parc. št 330/1, saj ta del obračališča na koncu »slepe ulice« služi za obračanje intervencijskih in smetarskih vozil, ter tudi kot deponija napluženega snega iz ulice.

Ad. 4)
Razno.
-    JR na Kosovelovi cesti: razgovor s stanovalci se opravi v četrtek 4.3. ob 10 uri v prostorih KS,
-    Vzdrževalna investicijska dela na pokopališču: seznanitev s predlogom Komunale glede obnove strehe vežic in zamenjave ograje na novem delu pokopališča,
-    Partizanska cesta: seznanitev z nastalo situacijo in postopki Komunale, ki je o nevarnih okoliščinah že obvestila vse pristojne službe,
-    Garažna hiša Merkur: seznanitev z dopisom Občine,
-    Očistimo Slovenijo v enem dnevu: glede koordinacije in popisovanja se dogovorimo na seji sveta KS,
-    Gabrov drevored (abacija): Komunali se predlaga strokovno ureditev drevesnih krošenj.Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

18.seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 16.02.2010
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K


18. seje odbora, ki je bila dne 15.2.2010 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Marko Markelj, Zvonko Prezelj, Franc Markelj, 
Opravičeno odsotni: Matjaž Pangerc, Marko Podržaj
Ostali prisotni:

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Priprava novelacije razvojnega programa občine Radovljica do 2013 in razvojnega programa 2014-2020.
3.    Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Borič, Jelovška 23).
4.    Križišče RC Lesce-Črnivec in LC Radovljica-Nova vas; seznanitev z vzroki nesreč.
5.    Problematika javne razsvetljave na Kosovelovi ulici.
6.    Plan investicij 2010 – potrditev predlogov.
7.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Priprava novelacije razvojnega programa občine Radovljica do 2013 in razvojnega programa 2014-2020.
Vsem članom Odbora se dostavi kopije dodatnega gradiva- Realizacija razvojnega programa 2007-2013, ki smo jo prejeli v petek s strani Občine. Gradivo je potrebno pregledati in ga obravnavati na naslednji seji Odbora v začetku meseca Marca, ko se sprejmejo tudi potrebni zaključki.

Ad.3)
Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Borič, Jelovška 23).
Skupaj s Komunalo in Gasilci se opravi ogled predmetnega zemljišča (ob obračališču na koncu slepe ulice) in na naslednji seji oblikuje mnenje glede prodaje.

Ad. 4)
Križišče RC Lesce-Črnivec in LC Radovljica-Nova vas; seznanitev z vzroki nesreč.
Seznanitev z dopisoma Policije in Občine. Večini nesreč je vzrok neprilagojena hitrost in neupoštevanje prometne signalizacije. Potrebno se je navaditi na režim delovanja semaforjev, ki delujejo na senzor zaznave vozila, in so zato intervali neenakomerni.

Ad. 5)
Problematika javne razsvetljave na Kosovelovi ulici.
Po naših informacijah javni razsvetljavi nasprotujeta dva stanovalca ulice, zato KS in izvajalec Štefelin opravita z njima razgovor in skušata pridobiti soglasje za realizacijo ulične razsvetljave, v nasprotnem primeru se Občini predlaga izmere geometra in uskladitev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim, oziroma predlagati novo varianto poteka razsvetljave.

Na področju javne razsvetljave je potrebno opozoriti na nepopolno (manjkajočo) razsvetljavo Štrukljeve, Špicarjeve in Bazoviške ulice.

Ad. 6)
Plan investicij 2010 – potrditev predlogov.
V plan 2010 se uvrsti:
-    dokončanje Pločnika Cankarjeva ulica,
-    preplastitev pločnika in menjava robnikov Žagarjeva ulica,
-    obnova stopnišča Kranjska 4,
-    klanec Gorica (proti Dvorski vasi),
-    del ceste Vrbnje (Beravs), preplastitev,
-    park pri Lipi (robniki, asfalt),
-    prva cesta levo v Novi vasi, preplastitev.

Ad. 7)
Razno.
-    Seznanitev z dopisom Občine: Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Sestanka dne 17.2.10 ob 19h na Občini se udeleži Gregorčič. Opozoriti na možnost ločenega zbiranja (različne barve vrečk) in plačilo prevozov kontejnerjev na Mežaklo.Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

17. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 12.11.2009
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K


17. seje odbora, ki je bila dne 11.11.2009 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Zvonko Prezelj, Marko Podržaj, Marko Markelj
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Obravnava osnutka Odloka o OPPN za rekonstrukcijo Kranjske in Gradnikove ceste v Radovljici (gradivo je za vpogled fizično razgrnjeno na Občini in KS Radovljica ter v elektronski obliki na spletni strani Občina Radovljica-župan-občinski svet-sklicana 26.redna seja OS-tč. 10).
3.    Obravnava Pravilnika o urejanju javnih površin-teze.
4.    Pregled odgovora Občine glede: garažna hiša Merkur, obeliski, Linhartov trg, Savska cesta.
5.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Obravnava osnutka Odloka o OPPN za rekonstrukcijo Kranjske in Gradnikove ceste v Radovljici (gradivo je za vpogled fizično razgrnjeno na Občini in KS Radovljica ter v elektronski obliki na spletni strani Občina Radovljica-župan-občinski svet-sklicana 26.redna seja OS-tč. 10).
Navzoči se seznanijo z razgrnjenim gradivom in dopisom krajanov(Langus, Mikec, Kalan), mnenje je naslednje:
Kranjska cesta:
-    mesto potrebuje vpadnico z obojestranskim pločnikom in obojestransko kolesarsko stezo, ki bo z robniki ločena od cestišča, ker bo le tako poskrbljeno za varnost pešcev in kolesarjev (šolska pot!),
-    umestitev »nove« ceste je potrebno dogovoriti soglasno s krajani,
-    preveriti je potrebno smotrnost upravičenosti krožišča s Kopališko cesto.
Gradnikova cesta:
-    proučiti je potrebno možnost izvedbe nadaljevanja kolesarske steze, ki bi pred Filipičem zavila levo okoli Borove in Ahec-ove hiše in se navezala na Žagarjevo ulico.

Ad.3)
Obravnava Pravilnika o urejanju javnih površin-teze.
V Pravilnik o urejanju javnih površin bi bilo smiselno v 1. člen - Strokovna služba umestiti tudi predstavnika KS in upoštevati mnenje KS Radovljica poleg opozorila inšpekcije in policije (8 alinea).

Ad. 4)
Pregled odgovora Občine glede: garažna hiša Merkur, obeliski, Linhartov trg, Savska cesta.
Garažna hiša Merkur: vprašati koliko parkirnih mest se bo prodajalo na trgu, v času gradnje parkirne hiše sta le dve možnosti začasnega parkiranja in sicer Grajski park ali Lectarjev vrt (skupno bi bilo potrebno cca. 50 parkirnih mest), povezovalno cesto Gorenjska cesta-Cesta svobode je potrebno planirati tudi v bodoče, saj je pomembna za funkcioniranje »podmesta«.

Ad. 5)
Razno.
-    Preveriti je potrebno kdo letos organizira Božični sejem.
-    Komunali je potrebno naročiti namestitev dodatnega zabojnika za papir v Novi vasi ali pogostejše praznjenje obstoječega,
-    Izvedeti je potrebno datum prihodnje seje SPV, ki bi se je udeležil tudi predstavnik KS – g. Podržaj iz Nove vasi zaradi obravnave hitrostnih ovir.
-    Urgirati je potrebno ureditev javne razsvetljave v Novi vasi pri hišnih številkah:11, 22 in 47.Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

16. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 08.10.2009
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K


16. seje odbora, ki je bila dne 7.10.2009 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Zvonko Prezelj, Marko Podržaj,
Opravičeno odsotni: Marko Markelj
Ostali prisotni:

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Mnenje k Prostorskem redu in Strategiji prostorskega razvoja Občine Radovljica (doma pregledati prejeto gradivo-Odloka in DVD ter že oblikovati eventuelne pripombe!).
3.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Mnenje k Prostorskem redu in Strategiji prostorskega razvoja Občine Radovljica (doma pregledati prejeto gradivo-Odloka in DVD ter že oblikovati eventuelne pripombe!).
Oba dokumenta postavljata okvire za nadaljnjo stanovanjsko, poslovno, športno,… gradnjo. Naše Prostorsko razvojne usmeritve iz l. 2006 so v dokumentih upoštevane. Občino se zaprosi za dodatno tolmačenje in odgovore na vprašanja, nakar se sprejmejo določeni sklepi.
Vprašanja so glede ohranitve zelenih površin (področje Bunkerja v Cankarjevi, Lectarjevega vrta), področja namenjenega za večstanovanjsko gradnjo,…

Ga. Staša Čelik-Janša nam pojasni sledeče: Prostorski red je izhodišče, ki se bo v prihodnosti verjetno še spreminjalo, letos še ne bo veljaven, bo pa v postopku potrditve, dokončno ga mora potrditi MOP. V Prostorskem redu področje »bunkerja« v Cankarjevi ulici ostaja zelena površina, prav tako »Lectarjev vrt« kjer je možna izvedba otroškega igrišča in sprehajalne poti ob obzidju; področje Mlake je zelen pas namenjen rekreacijski dejavnosti vendar so površine pretežno še v zasebni lasti; večstanovanjska gradnja je možna v pasu ob »magistralki« od Ljubljanske ceste proti Lescam z vmesnimi zelenimi območji, ob cesti bo moral biti 20m širok zeleni pas, prav tako parkirišča, kolesarske steze, nato stanovanja, še pred tem pa opravljene študije-analize hrupa; področje pod Triglavsko ulico je namenjeno v glavnem stanovanjski gradnji; turistično-hotelski gradnji je namenjen predel na desni strani Gradnikove ceste proti magistralki in Filipiču. Iz povedanega je razvidno, da so naši predlogi in pobude iz Prostorsko razvojnih usmeritev upoštevani, dodatnih pripomb ni, zato se sprejme naslednji

Sklep: KS je seznanjena s predlogoma odlokov dokumentov Prostorski red in Strategija prostorskega reda, pobude so upoštevane, predloga se podpreta, pripomb in dopolnitev ni.

Ad. 3)
Razno.
-    Garažna hiša Merkur: Občini se predlaga, da se v bodočem objektu -  garažni hiši Merkur zagotovi najmanj 80 parkirišč v lasti Občine, katera naj bodo namenjena parkiranju obiskovalcev, pa tudi stanovalcem in zaposlenim na trgu. Predlagamo še zagotovitev 20 parkirnih mest, oziroma garaž za odkup stanovalcev Linhartovega trga. Skupno število vozil stanovalcev in zaposlenih na Linhartovem trgu znaša po dostopnih podatkih preko 80 (štetje je bilo opravljeno pred nekaj leti). Ocenjujemo, da je za normalno »življenje« Linhartovega trga pa bi bilo sicer potrebnih 150 parkirnih mest. V času gradnje objekta je potrebno zagotoviti 80 nadomestnih parkirnih mest. Sočasno nasprotujemo širitvi parkirišča v Grajski park in podpiramo ukinitev obstoječega parkirišča v parku po končani gradnji garažne hiše. Smatra se tudi, da je nujno potrebna sočasna izgradnja povezovalne ceste Gorenjska cesta – Cesta Svobode (pod Kunstljem).
-    Komunali (g. Zalokarju) se v vednost posreduje naš dopis Občini glede generalnega čiščenja Linhartovega trga, ter pridobi informacija če je z novim pometalnim strojem to možno realizirati,
-    Vzpostaviti je potrebno kontakt s predsednikom SPV Občine zaradi problematike hitrostnih ovir v Novi vasi.
-    Od Občine je potrebno pridobiti informacijo o gradnji ceste na zg. Mlako in o kategorizaciji obstoječih makadamskih cest na Mlako,
-    Občini poslati pobudo za možnost izgradnje garaž pod Grajskim parkom.Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

15. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 17.09.2009
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K

15. seje odbora, ki je bila dne 16.09.2009 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Zvonko Prezelj, Marko Podržaj, Marko Markelj
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Pridobitev stavbne pravice na tržnici – mnenje (Pogačar Lidija).
3.    Prodaja občinskih zemljišč – mnenje (Kunčič Slavko).
4.    Varovana stanovanja – potrditev stališča.
5.    Mnenje k Prostorskem redu in Strategiji prostorskega razvoja Občine Radovljica (doma pregledati priloženi DVD in že oblikovati eventuelne pripombe!).
6.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Pridobitev stavbne pravice na tržnici – mnenje (Pogačar Lidija).
Odbor za prostor KS Radovljica daje negativno mnenje za pridobitev stavbne pravice za postavitev nadstreška ob lokalu Kocka bar (lastnica Lidija Pogačar) na tržnici v Radovljici z obrazložitvijo, da lastnica tudi za postavitev že obstoječega nadstreška ni pridobila soglasja niti od avtorja objekta, niti Občine, niti KS. Veljavna pa je najemna pogodba, v kateri je med drugim zapisano (citat 1. člena):

Stranki te pogodbe uvodoma ugotavljata:
•    da je najemodajalec upravljalec javnega prostora-zelenice na Kranjski c. 4, parc. št. 151, k.o. Radovljica, na zahodni strani med stavbo lokala KOCKA in dohodno potjo na tržnico,
•    da najemodajalec in najemnik sklepata najemno pogodbo za predmetno zemljišče v izmeri 14,80 m2, na katerem najemnik na svoje stroške uredi tlakovani prostor za gostinsko teraso za potrebe svoje gostinske dejavnosti,
•    da najemnik uredi prostor točno po ureditvenem načrtu  firme RCR in da izven navedenega prostora ne bo posegal s kakršno koli dejavnostjo. Na ureditveni načrt mora KS dati predhodno soglasje.

Ad. 3)
Prodaja občinskih zemljišč – mnenje (Kunčič Slavko).
Odbor za prostor KS Radovljica je proučil predmetno zadevo na Roblekovi ulici in daje pozitivno mnenje k predlaganemu odkupu občinskega zemljišča (parcela št. 261/3, del parcele 759/2 in del parcele 255/1), saj se tam ne predvideva navezava na cestno omrežje ali kanal za infrastrukturo.
Ad. 4)
Varovana stanovanja – potrditev stališča.
Potrdi se telefonsko usklajeno stališče glede varovanih stanovanj v Predtrgu, ki je bilo posredovano Občini dne 30.7.2009 in se glasi:

KS Radovljica še vedno podpira gradnjo 15 manjših varovanih (oskrbovanih) stanovanj poleg Doma Dr. Janka Benedika, vendar mora biti zagotovljen mehanizem, da ta stanovanja tudi dolgoročno ostanejo varovana (oskrbovana) stanovanja, ki služijo prvotnemu namenu in ne najemna stanovanja za prosti trg.
Obrazložitev: v primeru več varovanih stanovanj kot je bilo prvotno predvideno mora biti zagotovljena tudi ustrezna infrastruktura (ceste, pločniki, parkirišča) kot tudi zelene površine. S 100% povečanjem števila stanovanj bi se namreč nesorazmerno močno povečal promet in število stanovalcev ter parkirne površine kar bi zmanjšalo zelene površine in degradiralo že poseljeno okolje in poslabšalo bivalne pogoje oskrbovancem Doma Dr. Janka Benedika.

Ad. 5)
Mnenje k Prostorskem redu in Strategiji prostorskega razvoja Občine Radovljica (doma pregledati priloženi DVD in že oblikovati eventuelne pripombe!).
Zaradi zahtevnosti zadeve se gradivo natisne v petih izvodih, dostavi članom Odbora in se obravnava na posebni seji, ki bo predvidoma 7.10.ob 19h.

Ad. 6)
Razno.
-    Grajski park: ponovno Občini napisati pobudo za odvoz zemlje (deponija) iz tega dela parka; za kamnite obeliske se predlaga Občini, da se jih uredi v sklopu obnove graščine, saj so v graščinskem parku; otroško igrišče, ki je pogosto tarča vandalizma naj se prestavi v nekdanji Lectarjev vrt pod obzidjem (kjer po zadnjih informacijah ne bo parkirišča) ali na Cankarjevo ulico (področje Bunkerja-predhodno je potrebno ugotoviti lastnika in se dogovoriti za morebitno postavitev),
-    Občini se ponovno predlaga generalno čiščenje Linhartovega trga,
-    Glede obnove kroga pred Notarjem je potrebno pridobiti ponudbo izdelovalca tlaka - Marmor Hotavlje,
-    Ponovno se urgira odgovor Občine glede možnosti namestitve hitrostnih ovir v Novi vasi,
-    Občini predlagamo izvedba nadstreška nad vhodom v prostore KS iz Prešernove ulice.

Predsednik sveta KS g. Prezelj na naslednji seji občinskega sveta postavi vprašanje zakaj na naše pisne pobude ni nobenih odgovorov oz. reakcij s strani pristojnih služb Občine.


Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

14. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 16.06.2009
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K

14. seje odbora, ki je bila dne 15.06.2009 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Zvonko Prezelj, Marko Podržaj
Opravičeno odsotni: Marko Markelj
Ostali prisotni:

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Omejitev hitrosti v Tavčarjevi ulici.
3.    Obnova vaške ceste v Vrbnjah.
4.    Javna razsvetljava (Poljska pot, Kosovelova ulica).
5.    Asfaltiranje dela Poljske poti Lesce (mnenje).
6.    Prodaja občinskih zemljišč – mnenje (Murič Slavko)
7.    Obnova stopnišča pred Kranjsko 13.
8.    Pobuda s tržnice (Jagodic).
9.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Ad. 2)
Omejitev hitrosti v Tavčarjevi ulici.
KS podpira pobudo za postavitev znaka »Slepa ulica« in »Omejitev hitrosti«, ki pa jo je potrebno občasno tudi kontrolirati. Glede na pristojnosti zadevo odstopamo Občini – oddelku za infrastrukturo. Kopijo dopisa poslati g. Petričku.
Ad. 3)
Obnova vaške ceste v Vrbnjah.
Gre za makadamski del javne poti v Starih Vrbnjah (od Kocijančiča proti Beravsu) v dolžini cca. 150m. Preplastitev z asfaltom se uvrsti v plan investicij za l. 2010). Odgovor poslati g. Beravsu.
Ad. 4)
Javna razsvetljava (Poljska pot, Kosovelova ulica).
Poljska pot: KS Radovljica podpira osvetlitev vseh krajevnih cest in ulic skladno z občinskim odlokom in doseženimi soglasji z eventuelnimi zasebnimi lastniki, ki mejijo z Občino. V primeru Poljske poti Radovljica na desni strani (gledano proti Lescam) ni rešeno lastniško razmerje med Občino in zasebno lastnico go. Darjo Novak, ki je sporno mejo že skušala urediti a žal neuspešno. Ga. Novakova, s katero je bil opravljen razgovor dne 10.6.2009, je sicer pripravljena dati soglasje za prekop njene parcele (št. 353/2) in dovoliti služnostno pravico takoj ko se reši sporno vprašanje spodnje meje zemljišča, ki pri rekonstrukciji Poljske poti (asfaltiranje, robniki) s strani Občine ni bila upoštevana in je zasebno lastnico oškodovala. V kolikor do rešitve tega vprašanja ne pride je potrebno predvideti traso javne razsvetljave po drugi strani cestišča ali v samem telesu cestišča. Dopis Občini, kopija v vednost ga. Novak, ga. Vrhunec.
Kosovelova ulica: KS Radovljica podpira osvetlitev vseh krajevnih cest in ulic skladno z občinskim odlokom in doseženimi soglasji z eventuelnimi zasebnimi lastniki, ki mejijo z Občino. V primeru Kosovelove ulice, kjer iz priloženega gradiva izhaja, da ni moč doseči popolnega soglasja vseh stanovalcev te ulice, predlagamo strokovno izdelavo variantnega načrta osvetlitve ulice (z upoštevanjem prejetih pripomb) in nato razgovor s stanovalci. Dopis Občini.
Ad. 5)
Asfaltiranje dela Poljske poti Lesce (mnenje).
Iz pregledanega gradiva (pobuda g. Cesar, ga. Toman, ga Globočnik, g. Pavlič z dne 2.2.09) izhaja, da spada predmetno zemljišče v k.o. Hraše in torej v KS Lesce, ki je pristojna za urejanje. Dopis Občini.
Ad. 6)
Prodaja občinskih zemljišč - mnenje (Murič Slavko).
Odbor za prostor KS Radovljica je proučil predmetno zadevo na Gradnikovi cesti in nima zadržkov k predlaganemu odkupu občinskega zemljišča (parcela št. 229/2), saj se tam ne predvideva navezava na cestno omrežje ali kanal za infrastrukturo, vendar pa je potreben predhoden dogovor z ostalimi, ki mejijo na to zemljišče (ga. in g. Jovan). Dopis Občini.
Ad. 7)
Obnova stopnišča pred Kranjsko 13.
Glede na obrazložitev Občine (dopis 3711-41/2009 z dne 8.5.2009) se obnova stopnišča pred stavbo Kranjska c. 13 uvrsti v plan investicij KS za l. 2010, ko se izvede javno naročilo in izbere izvajalca.
Ad. 8)
Pobuda s tržnice (Jagodic).
KS podpira poživitev Tržnice; vsak poseg je potrebno izvesti skladno z zasnovo prostora, ter brez zmanjševanja in zapiranja prodajnih površin tržnice. V konkretni pobudi g. Jagodica, predlagamo, da razmisli o odprti varianti prostora , katera bi bila verjetno sprejemljivejša ter za poseg (postavitev »kulise«) pridobi mnenje avtorja Tržnice (g. Smrekar) in upošteva smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, nakar se predlog ponovno obravnava na KS. Dopis g. Jagodic.
Ad. 9)
Razno.
-    pobuda ge. Marine T. Ravnik: Park za Notarjem: pristopi se k ureditvi klopi, Občini napisati pobudo za odvoz zemlje (deponija) iz tega dela parka, park očistiti; Tržnica: očisti se oglasna vitrina in zamenja tržnični red,
-    Občini (županu) se posreduje dopis Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede obnove in zaščite obeliskov,
-    Občini se ponovno predlaga generalno čiščenje Linhartovega trga,
-    Glede obnove kroga pred Notarjem je potrebno pridobiti ponudbo izdelovalca tlaka - Marmor Hotavlje,
-    Urgira se odgovor Občine glede možnosti namestitve hitrostnih ovir v Novi vasi.Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

13. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 07.04.2009
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K


13. seje odbora, ki je bila dne 06.04.2009 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Zvonko Prezelj, Marko Markelj,
Opravičeno odsotni: Marko Podržaj
Prisotni nevabljeni:


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Tržnica - problematika.
3.    Urejanje obstoječih »EKO otokov« v KS Radovljica.
4.    Urejenost kraja – čistilna akcija (22.4. »dan zemlje«).
5.    Onesnaževanje okolja – črna odlagališča.
6.    Informacija o projektih v teku.
7.    Prodaja občinskih zemljišč – mnenje (Globočnik, ponovno).
8.    Obnova stopnišča pred Kranjsko 13.
9.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Tržnica - problematika.
Tržnica ne živi; v sezoni prodaja le en »sadje-zelenjava«, ob sobotah kmetija Jerala in občasno vrtnarstvo Dolar, ker se vsi selijo proti večjim nakupovalnim centrom, na kar pa KS ne more vplivati, saj so najemnine minimalne. Malo prometa imajo tudi gostinci na tržnici, ki si medsebojno konkurirajo in »nagajajo«. Glede obrezovanja platan se je potrebno pozanimati pri strokovnih službah.

Ad. 3)
Urejanje obstoječih »EKO otokov« v KS Radovljica.
Komunali Radovljica se pošlje pobudo za sestanek glede postopne ureditve obstoječih EKO otokov (betonska podlaga, nadstrešnica); pridobiti je potrebno tudi lokacije otokov in morda predlagati idejo za ureditev.

 Ad. 4)
Urejenost kraja – čistilna akcija (22.4. »dan zemlje«).
Predlaga se čistilna akcija 22.4. na »dan zemlje«, ko bi člani sveta KS in ostali zainteresirani krajani očistili eno od lokacij: Obla Gorica ali Savska cesta s cesto proti Knjigoveznici (predhoden ogled). Akcijo bi objavili na spletni strani Občine in KS, ter na Radiu Jesenice.


Ad. 5)
Onesnaževanje okolja – črna odlagališča.
Točka se navezuje na predhodno, o črnih odlagališčih je bila takoj obveščena Komunalna inšpekcija Občine Radovljica, ki bo ukrepala skladno s svojimi pristojnostmi in Komunala.

Ad. 6)
Informacija o projektih v teku.
Odbor za prostor KS Radovljica se je seznanil z dopisom Občine; na navedene projekte v teku ima naslednjo ključno pripombo: pred pričetkom gradnje garažne hiše »Merkur« je potrebno poskrbeti za najmanj 50 parkirišč za prebivalce starega mestnega jedra in obiskovalce (muzej, glasbena šola, cerkev,…) ter krajane. Poslati dopis Občini!

Ad. 7)
Prodaja občinskih zemljišč – mnenje (Globočnik, ponovno).
Odbor za prostor KS Radovljica je ponovno proučil in opravil ogled predmetne zadeve na Ljubljanski cesti in daje pozitivno mnenje k predlaganemu odkupu občinskega zemljišča.
Občino je potrebno opozoriti na spodkopano cestišče ob objektu Ljubljanska 4a.
Ad. 8)
Obnova stopnišča pred Kranjsko 13.
Odbor za prostor KS Radovljica smatra, da je to del funkcionalnega zemljišča objekta in ga kot takega obnovi lastnik in solastniki stavbe; KS pa ureja javne poti, pločnike, zelenice,…

Ad. 9)
Razno.
Izpostavljeno je bilo pomanjkanje finančnih sredstev skupne rabe zaradi zahtevne in obsežne zimske službe, kar posledično onemogoča urejanje cest (krpanje lukenj), urejanje zelenic, zasaditev gredic s cvetjem,… Ponovno se zaprosi (urgira) Občino za dodatna sredstva in sprostitev sredstev skupne rabe vnaprej.Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

12. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 20.01.2009
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K


12. seje odbora, ki je bila dne 19.01.2009 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Zvonko Prezelj, Marko Markelj, Marko Podržaj,
Opravičeno odsotni: Franc Markelj,
Prisotni nevabljeni:


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Projekt »Čas leži na cesti« - mnenje.
3.    Potka »za Sparom« - mnenje o realizaciji in uvrstitvi v plan?
4.    Asfaltiranje parkirišča pri ŠP Vrbnje - mnenje o realizaciji in uvrstitvi v plan?
5.    Problematika ceste na Mlako.
6.    Prodaja občinskih zemljišč – mnenje (Avsenek, Gorica 11).
7.    Prodaja občinskih zemljišč – mnenje (Peternel, Triglavska 28).
8.    Varne šolske poti v Občini Radovljica.
9.    Obravnava predloga za namestitev klopi.
10.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Projekt »Čas leži na cesti« - mnenje.
Projekt je zanimiv, izvedba primerna v Aleji slavnih v sklopu Kareja »H« - Vurnikovega trga na občinskem nivoju, ne na nivoju KS. S tem mnenjem se seznani Občino, ki ga lahko še umesti v projekt ureditve.

Ad. 3)
Potka »za Sparom« - mnenje o realizaciji in uvrstitvi v plan.
Z uvrstitvijo potke v plan se počaka do izgradnje novega križišča Šercerjeva-Kranjska-OŠ, prenove dela Gradnikove ulice in izgradnje pločnika Spar-Filipič ter dokončanja atletskega parka pri OŠ, ker ti projekti bistveno vplivajo na potek same potke.

 Ad. 4)
Asfaltiranje parkirišča pri ŠP Vrbnje - mnenje o realizaciji in uvrstitvi v plan.
Ta projekt se lahko financira le iz proračunskih sredstev iz javnega razpisa Občine, ko bodo urejeni zemljiškolastniški odnosi; KS ne more donirati sredstev Športnemu društvu, lahko pa se kasneje poskrbi za uvoz iz ceste v športni park in parkirišče (če bo v lasti Občine).


Ad. 5)
Problematika ceste na Mlako.
Podpira se urejeno cesto za vse krajane Mlake, pri Občini je potrebno pridobiti projekt križišča pred železniškim mostom, ki je v sklopu obnove Ceste svobode in na osnovi tega predvideti najustreznejšo rešitev obnove (lahko v več delih). Poleg tega je potrebno preveriti traso in lastništvo zemljišč. Na Svetu KS je potrebno sprejeti postopek korakov za urejanje ceste in v letošnjem letu urediti potrebno dokumentacijo.

Ad. 6)
Prodaja občinskih zemljišč – mnenje (Avsenek, Gorica 11).
Odbor za prostor KS Radovljica je proučil predmetno zadevo poti pod Gorico in daje pozitivno mnenje k predlagani delni zamenjavi zemljišč, saj meni da je potrebno zadevo zemljiškoknjižno urediti-uskladiti in opraviti predvidene zamenjave zemljišč.

Ad. 7)
Prodaja občinskih zemljišč – mnenje (Peternel, Triglavska 28).
Odbor za prostor KS Radovljica je proučil predmetno zadevo na Triglavski ulici in daje pozitivno mnenje k predlaganemu odkupu dela občinskega zemljišča.

Ad. 8)
Varne šolske poti v Občini Radovljica.
Izoblikovana sta bila dva predloga za izboljšanje varnosti na šolskih poteh in sicer:
-    izgradnja pločnika od podvoza pod AC do Nove vasi in
-    izgradnja pločnika od podvoza pod AC do Vrbenj mimo Dolenca.

Ad. 9)
Obravnava predloga za namestitev klopi.
Predlog Doma dr. J. Benedika je precej obsežen (12 klopi), preveriti je potrebno smiselnost postavitev klopi, pred tem pa tudi ugotoviti katere površine od navedenih so javne, da bi bila postavitev klopi sploh možna.

Ad. 10)
Razno.
-    potrebno bi bilo razmisliti o predstavitvi KS in dejavnosti ter programih v Deželnih novicah,
-    preveriti je potrebno lastništvo Dolnice za eventuelno gostovanje vaškega gledališča,
-    KS želi biti informirana s strani Občine o poteku aktualnih gradbenih projektov (obnova C. svobode, športni park, atletski park, garažna hiša Merkur,…).


Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

11. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 02.09.2008
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okoljaZ A P I S N I K


11. seje odbora, ki je bila dne 01.09.2008 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Zvonko Prezelj, Marko Markelj, ,
Opravičeno odsotni: Franc Markelj, Marko Podržaj
Prisotni nevabljeni:


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Priprava proračuna za leti 2009-2010 (investicije).
3.    Mnenje za odkup (zamenjavo) zemljišča – Makler Bled.
4.    Razno.Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.


Ad. 2)
Priprava proračuna za leti 2009-2010 (investicije).
V naslednjih dveh letih je potrebno realizirati naslednje projekte (zadeve)- Plan investicij:
-    obnova kupole mrliških vežic na pokopališču,
-    delna obnova obzidja oz. ograje pokopališča (stari del-za kapelo),
-    ureditev grajskega parka  (drevored, obeliski, obzidje) in podzemno parkiranje za stanovalce starega mestnega jedra,
-    sprehajalna pot pod obzidjem,
-    rekonstrukcija Ljubljanske ceste od odcepa iz Kranjske do AMD,
-    rekonstrukcija Šercerjeve ulice,
-    rekonstrukcija ceste v Vrbnje (mimo Dolenca) in enostranski pločnik,
-    asfaltiranje prve in druge ulice levo v Novi vasi,
-    asfaltiranje dela Langusove ulice (mimo Gnilšaka),
-    asfaltiranje ceste Gorica-Dvorska vas (vsaj klanec),
-    zamenjava robnikov in preplastitev pločnikov na Žagarjevi ulici,
-    zamenjava robnikov in preplastitev pločnika na Cankarjevi ulici (levo),
-    Voljčev hrib – izvedba že predvidene parkovne ureditve.


Ad. 3)
Mnenje za odkup (zamenjavo) zemljišča – Makler Bled.
Odbor za prostor KS Radovljica je proučil predmetno zadevo poti na Cesti svobode in daje pozitivno mnenje k predlagani zamenjavi zemljišč, saj meni da je potrebno zadevo zemljiškoknjižno urediti in opraviti predvidene zamenjave zemljišč.


Ad. 6)
Razno.
Pod točko razno ni bilo pobud.


Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

10. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 14.05.2008
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okoljaZ A P I S N I K


10. seje odbora, ki je bila dne 13.03.2008 ob 19.30 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Marko Markelj, Marko Podržaj,
Opravičeno odsotni: Zvonko Prezelj
Prisotni nevabljeni:


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Kulturnovarstveni pogoji za okolico cerkve v Radovljici - predstavnik KS.
3.    Mnenje za odkup zemljišča - g. Mašovič.
4.    Mnenje za odkup zemljišča - Elektro Gorenjska.
5.    Prometne ovire na Cesti svobode 16.
6.    Razno.Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Kulturnovarstveni pogoji za okolico cerkve v Radovljici - predstavnik KS.
Okolica cerkve in cerkveni trg, ki je last občine je dejansko potrebna obnove; smiselno je poenotenje tlakov (kot Linhartov trg) in ureditev trga kot celote z okolico cerkve in vsemi površinami. Podpira se usklajevalni sestanek, ki ga predlaga ZVKD Slovenije, predstavnik KS je g. Pangerc.

Ad. 3)
Mnenje za odkup zemljišča - g. Mašovič.
Odbor za prostor KS Radovljica daje pozitivno mnenje k predlagani zamenjavi zemljišč s pogojem, da g Mašovič na svoje stroške odmeri in uredi nadomestno pot (enaka površina), ki se bo smiselno navezovala na obstoječo in bo kot taka predstavljala potencialni koridor za infrastrukturo tudi v bodoče.

Ad. 4)
Mnenje za odkup zemljišča - Elektro Gorenjska.
Odbor za prostor KS Radovljica daje pozitivno mnenje k predlagani prodaji občinskih zemljišč – transformatorskih postaj (Tp Obla Gorica, Žale, Prešernova).

Ad. 5)
Prometne ovire na Cesti svobode 16.
Odbor se seznani z dopisom stanovalcev Ceste svobode, s pobudo se strinja, vendar hitrostne ovire rešujejo strokovne službe občine in SPV, ki so z zadevo tudi že seznanjene.

Ad. 6)
Razno.
Odbor za prostor se seznani tudi z dopisom direktorja ALC Lesce g. Pavla Škofica, ki ga je KS prejela danes po EP. Stališče Odbora je: podpira se smernice in prizadevanja g. Škofica, saj letališče potrebujemo, tudi prestavljeno in asfaltirano stezo, ki pripomore k zmanjšanju hrupa, podpira se oživitev letališča in razvijanje tehnične kulture ter družabnih prireditev.


Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

9. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 19.03.2008
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okoljaZ A P I S N I K


9. seje odbora, ki je bila dne 18.03.2008 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Zvonko Prezelj, Marko Markelj, Marko Podržaj,
Odsotni:
Opravičeno odsotni vabljeni: Mija Žagar
Prisotni nevabljeni:


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Pregled projekta za obnovo mostička na Gubčevi, nabor potencialnih izvajalcev.
3.    Dopolnitev plana IV vzdrževanja za 08 z asfaltiranjem dela Langusove ulice.
4.    Možnost postavitve grbin na Gregorčičevi ulici in urgenca ostalih.
5.    Mnenje za odkup zemljišča pred Bistrojem Perc (že korespondenčno 11.3.08).
6.    Razno.Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Pregled projekta za obnovo mostička na Gubčevi, nabor potencialnih izvajalcev.
Od arhitekta Dolinarja je potrebno pridobiti še popis gradbenih del, ki je sestavni del PZI in zagotovilo, da je ograja  skladna z vidika varnosti. Potencialni izvajalci gradbenih del so: CP Kranj, Promas, Agit 2000. Kovane ograje izdelujejo: UKO Kropa, Koselj Lipnica, Šolar Kamna Gorica. Vse se povabi k sodelovanju.

Ad. 3)
Dopolnitev plana IV vzdrževanja za 08 z asfaltiranjem dela Langusove ulice.
Predhodno je potrebno preveriti lastništvo zemljišča. 19.3.08 sem pri Lenac Boštjanu (Občina) preveril lastništvo (izpis). Lastnik obeh parcel 462/18 in 462/3 je Občina Radovljica. Asfaltiranje dovoza (Pogačnik, Gnilšak, Andrejaš) se uvrsti v plan IV del v letu 2008.

Ad. 4)
Možnost postavitve grbin na Gregorčičevi ulici in urgenca ostalih.
Na občini je potrebno preveriti možnost izdelave cestnih ovir za umiritev prometa v Novi vasi (urgirati že pred časom poslano pobudo), kategorija ceste je enaka kot na Otoku, kjer so izdelane grbine. Za Gradnikovo, Žagarjevo, Cankarjevo in Gregorčičevo ulico se za umiritev prometa predlaga Cona 30 ali izdelava grbin.

Ad. 5)
Mnenje za odkup zemljišča pred Bistrojem Perc (že korespondenčno 11.3.08).
Odbor je potrdil pozitivno mnenje za odkup, ki je bilo oblikovano na korespondenčni seji 11.3. in posredovano Občini.

Ad. 6)
Razno.
- Obeliski v Grajskem parku: zaradi varnosti in obenem dotrajanosti obeliskov iz tufa se pozove Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj za mnenje o nadomestitvi originalov z replikami in deponiranjem originalov v muzeju,
- Sprehajalna pot ob obzidju Radovljice: oživiti je potrebno projekt in ga ponovno predstaviti Občini (Prezelj-Zore),
- Ureditev podstrešja Graščine: prostih je še cca. 400-500m2 površine; napiše se pobuda Občini za ureditev dnevnega centra aktivnosti za društva in interesne dejavnosti, predhodno se opravi razgovor Pangerc-Špacapan (Občina),
- Trta iz Maribora: simbolično je bil prevzet cepič najstarejše trte, lokacijo zasaditve se dogovori naknadno (Občina, KS, Šparon Radovljica), zasaditev se opravi po možnosti ob prazniku KS-1.6.08,
- Ureditev odvodnjavanja Reš: urgirati pobudo, ki je bila dana Občini za izgradnjo ponikovalnice,
- Ločeno zbiranje odpadkov: napisati dopis Komunali da: se v Novi vasi doda zabojnik za papir ter uredi prostor ekološkega otoka, na Gregorčičevi je potrebno razširiti obseg zabojnikov, pri Lectarju dodati zabojnik za papir, pri IBM za steklo.
- Javne razgrnitve prostorskih aktov v prostorih KS: v bodoče naj se tu razgrnejo le prostorski akti, ki se tičejo KS Radovljica, ostali pa v avli Občine.


Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

8. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 10.01.2008
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okoljaZ A P I S N I K


8. seje odbora, ki je bila dne 09.01.2008 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Marko Podržaj,
Odsotni: Zvonko Prezelj, Marko Markelj
Opravičeno odsotni vabljeni: Mija Žagar
Prisotni nevabljeni:


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Priprava novelacije razvojnega programa občine Radovljica 2008 in 2009-2013 (na spletni strani občine, programski dokumenti).
3.    Obravnava Predloga prometne ureditve Kranjske ceste.
4.    Razno.Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.


Ad. 2)
Priprava novelacije razvojnega programa občine Radovljica za leto2008 in za leta 2009-2013.
Odbor za prostor KS Radovljica se strinja razvojnim programom s predlogi, da se v program doda k točkam:
-    4.1.2: decembrski praznični program (miklavž, božiček, dedek mraz, silvestrovanje, stojnice,…),
-    4.1.4: ureditev doma krajanov z dnevnim centrom aktivnosti za starejše in društva občine Radovljica.

Program naj omogoča prilagoditve, dopolnitve in usklajevanja programa s krajani. Vsi že začeti projekti naj se nadaljujejo in zaključijo v predvidenih terminih, nezačeti pa se zaradi rebalansa lahko po možnosti zamaknejo.


Ad. 3)
Obravnava Predloga prometne ureditve Kranjske ceste.
Odbor za prostor KS Radovljica podpira predvideno ureditev Kranjske ceste z dvema krožiščema (rondojema), obojestranskima pločnikoma in kolesarskima stezama..Ad. 4)
Razno.
Na občini je potrebno preveriti možnost izdelave cestnih ovir za umiritev prometa v Novi vasi, o kateri smo pobudo že pred časom poslali.


Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

7. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 29.11.2007
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okoljaZ A P I S N I K


7. seje odbora, ki je bila dne 28.11.2007 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Zvonko Prezelj, Marko Markelj
Odsotni: Marko Podržaj
Odsotni vabljeni: Mija Žagar
Prisotni nevabljeni:

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Predlog prometne ureditve k TC SPAR in TUŠ.
3.    Vloga za odkup zemljišča - Rebec.
4.    Imenovanje člana KS v Komisijo za spremljanje izgradnje nove knjižnice.
5.    Predlog plana investicij 2008.
6.    Potrditev plana zimske službe in cenika Komunale Radovljica
7.    Razno.Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, na zapisnik pa naslednja: ALC-ju se takoj pošlje dopis za vzpostavitev oz. obnovitev sporazuma.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Predlog prometne ureditve uvoza k TC SPAR in TUŠ.
Oblikovano je bilo naslednje mnenje: uvoz za TC SPAR naj ostane nespremenjen, razen če SPAR premakne uvoz na svoje stroške; uvoz za TUŠ naj bo kjer je predviden v varianti premaknjenega uvoza. Opozorjeno je tudi, da je ob vsaki spremembi uvoza potrebno spremeniti veljavni OLN (uvozi so tam namreč že definirani).
Obenem Občino naprošamo tudi za vpogled v projekt ureditve pločnika na Gradnikovi cesti (SPAR-Žagarjeva ulica).

Ad. 3)
Vloga za odkup zemljišča - Rebec.
Prodaja občinskih zemljišč-mnenje: vloga Rebec Jože, Triglavska 21, Radovljica: Odbor za prostor KS daje pozitivno mnenje za predvideni odkup zemljišča v širini parcele, ki je že v lasti vlagatelja; ne pa tudi koridorja, ki poteka ob njegovem zemljišču.


Ad. 4)
Imenovanje člana KS v Komisijo za spremljanje izgradnje nove knjižnice v Radovljici:
V Komisijo je soglasno imenovan Zvonko Prezelj, ki problematiko pozna že iz dosedanjih dogovarjanj.

Ad. 5)
Predlog plana investicij v letu 2008.
-    obnova mostička in ograje na Gubčevi (nadaljevanje),
-    nadaljevanje zamenjave robnikov in preplastitev pločnikov na Cankarjevi,
-    ureditev igrišča v Grajskem parku,
Razmisli se tudi o vsebini področja »na bunkerju« v Cankarjevi; plan se dopolni po potrebi.

Ad. 6)
Potrditev plana zimske službe in cenika Komunale Radovljica.
-    Cenik se potrdi in vrne Komunali,
Pripombe na plan izvedbe ZS:
-    zakaj recimo OŠ Antona Janše ni v seznamu, OŠ ATLinharta pa je,
-    Mnenje je, da je potrebno za področje, ki ga pokriva Unimog Komunale zagotoviti dodaten stroj v pomoč, ker je to področje zelo obsežno,
-    Potrebna je večja previdnost pri pluženju, da se ne poškoduje robnikov, zelenic, infrastrukture,…
-    Kdo pluži do Partizanske 8 in do S. Gregorčiča 28 (vahtnica)?

Ad. 7)
Razno.
Pod točko razno ni bilo pobud.


Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

6. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 11.10.2007
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okoljaZ A P I S N I K


6. seje odbora, ki je bila dne 10.10.2007 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Marko Podržaj, Zvonko Prezelj, Marko Markelj
Odsotni:
Odsotni vabljeni: Mija Žagar
Prisotni nevabljeni: Majda Jamšek – društvo proti hrupu in širjenju ALC

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Problematika meteorne vode – Reš (Jelovška).
3.    Problematika meteorne vode – Žveglič (Kosovelova).
4.    Problematika širitve in hrupa ALC.
5.    Odgovor Občine na dopis krajanov Vrbenj.
6.    Razno.

Predsednik odbora predlaga, da se najprej obravnava točka 4. – Problematika hrupa in širitve ALC; člani se s predlogom strinjajo.

Ad. 4)
Problematika širitve in hrupa ALC:
Ga. Jamšek predstavi problematiko: društvo ima 40 članov iz Nove vasi, moti jih načrtovana širitev letališča in asfaltiranje vzletne steze ter zamik le-te. Strah jih je pred hrupom akrobatskih letal, skrbi jih za naravo (preveč asfalta), očitki zanamcev, več vzdrževanja letal (servisi), večja frekvenca vzletov/pristankov, helikopterji, dodatni hangarji. Vse to bi povečalo hrup in povzročilo nevzdržno bivanje. Na letališču ni pravega reda, poiskati bi morali sožitje z okoliškimi vasmi; menijo da meritve hrupa niso bile izvedene regularno.
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora, predstavili tudi informacije iz zadnje novinarske konference ALC in strnili svoje mnenje: dejavnost je potrebno ohraniti a spraviti v določene okvire in spoštovati red letenja; asfaltiranje je strošek DARS-a, realizacija bo ko bodo usklajeni prostorski akti:
Sklep: KS predlaga ALC-ju, da se vzpostavi (obnovi) sporazum med s hrupom prizadetimi Krajevnimi Skupnostmi iz katerega bo razviden letališki red, urnik letenja in koridorji ter bo javno obravnavan in potrjen na občinskem svetu ter transparenten za vse krajane.

Predstavnica društva ga. Jamšek odide, seja se nadaljuje po dnevnem redu.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, na zapisnik pa naslednja: pod točko razno, prva alineja je pravilno Špicarjeva ulica in ne Štrukljeva.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Problematika meteorne vode – Reš (Jelovška).
Problematika je Komunali že dalj časa znana, potreben je ogled (Prezelj, Gregorčič) ob predhodnem dogovoru z Reš Jakom za pridobitev soglasja za izgradnjo ponikovalnice. Izvajalec cestišča je bil Gradbinec, ki je šel v stečaj, zato reklamacije izvedbe odvodnjavanja cestišča niso možne. Strokovni predlog in realizacija rešitve opravi Komunala, ker gre za meteorne vode v glavnem iz cestišča; o viru financiranja se je potrebno še dogovoriti.

Ad. 3)
Problematika meteorne vode – Žveglič (Kosovelova).
Za odvajanje meteornih voda mora poskrbeti praviloma vsak lastnik objekta, poiskati mora strokovno rešitev in pristopiti k tehnično pravilni rešitvi odvodnjavanja.

Ad. 5)
Odgovor Občine na dopis krajanov Vrbenj.
KS podpira predvideno izgradnjo pločnika proti Dolencu in obenem predlaga, da se pločnik podaljša tudi od podvoza do Nove vasi.

Ad. 6)
Razno.
-    Oblikovanje mnenj za odkup zemljišča:
- vloga Anderle Andrej, Gradnikova 17: Odbor za prostor KS daje pozitivno mnenje za predvideni odkup zemljišča,
- vloga Mašović Nenad, Ledine 2, Kr. Gora: Odbor za prostor KS meni, da mora občinska pot med parcelama 178/1 in 178/2 ostati v občinski lasti, čeprav je trenutno v fazi opuščanja; predstavlja pa potencialni koridor za morebitno infrastrukturo bodoče pozidave. Dovozno asfaltno cesto (490/1) za ulico S. Lapuha naj Občina poizkusi pridobiti bodisi z odkupom ali drugo zamenjavo.
-    Poimenovanje ulic v Radovljici: predlog za Vurnikov trg se potrdi, predlog za Na Prodnici se umakne, ker gre le za 20 hišnih številk in naj bodo tudi te Langusova ulica, predlog Savska cesta  se potrdi in naj zajema vse področje od odcepa iz Ljubljanske ceste pri trafo postaji do cone ob čistilni postaji vključno s stanovanjskima hišama Oman (Gregorčičeva 28 – »vahtnica«) in Tonejc (Gradiška pot 8), za katere Občina zagotovi sredstva za zamenjavo vseh dokumentov. Predloge potrdi še svet KS, nakar gredo v enomesečno javno razgrnitev na KS.
-    Zastava pri lipi: opozorjeni smo bili, da način izobesitve državne zastave ni ustrezen. Poiskati je potreben pravilen način in pridobiti ponudbe bodisi za predelavo obstoječega droga oz. zamenjavo z novim .

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

5. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 30.08.2007
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K5. seje odbora, ki je bila dne 29.08.2007 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Marko Podržaj, Zvonko Prezelj, Marko Markelj
Odsotni:
Opravičeno odsotni:
Prisotni vabljeni: Mija Žagar


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Obravnava postopka za imenovanje ulice in predlogi.
3.    Obravnava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
4.    Plan investicij 2007.
5.    Pregled ponudb za projekt obnove mostička na Gubčevi ulici.
6.    Razno.


Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Obravnava postopka za imenovanje ulice in predlogi.
Predlogi poimenovanja:
-    kare »H«: Vurnikov trg
-    Langusova 2: Dremljeva ulica ali varianta: Na Prodnici
-    Cona ob čistilni napravi: Savska cesta
Ad. 3)
Obravnava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Pregledana je bila prejeta dokumentacija in oblikovane naslednje generalne pripombe:
Primarna kanalizacija Predtrg-Mošnje-Dvorska vas :
-    zakaj se ne sledi predvidenemu poteku kanalizacije, ki je bil sprejet z generalno rešitvijo odvajanja odpadnih voda v občini Radovljica,
-    DIIP je izdelan za kanalizacijo za potrebe drugih KS.
Rekonstrukcija primarne kanalizacije v Radovljici:
-    trasa kanala poteka ob železnici, kjer je že rezervat železniške proge,
-    DIIP je potrebno dopolniti s celovito izvedbo do izpusta v vodotok.
Strokovno presojo o vsebini in skladnosti investicijske dokumentacije DIIP-a Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja ne more podati, ker ni seznanjen s celotno dokumentacijo na podlagi katere je bil DIIP izdelan, niti ni to njegova pristojnost.

Ad. 4)
Plan investicij 2007
Realizira se še naslednje zadeve:
-    pešpot Štrukljeva – Gradiška (obnova),
-    mostiček Gubčeva (obnova),
-    robniki Cankarjeva (zamenjava),
-    igrišče Grajski park (zamenjava betonskih plošč pod gugalnicami z ustreznejšimi).

Ad. 5)
Pregled ponudb za projekt obnove mostička na Gubčevi ulici.
Projekt obnove mostička naročiti pri Krajinska arhitektura, Janez Dolinar s.p., ki naj predhodno javi še ceno sanacije – projekta statične presoje in PZI načrta gradbenih konstrukcij.

Ad. 6)
Razno.
-    na Štrukljevi 20-25 preveriti vgreznjene kanale meteornih voda,
-    dopis Vrbnjanov, s katerim smo se seznanili, poslati na ustrezne naslove,
-    občino zaprositi za dopolnitev cestnih oznak o zaprtju izvoza Radovljica (Podvin) in za dodatne table, ki označujejo potek vožnje v smeri Ljubljane,
-    Športni park – pridobiti informacijo glede rokov del,
-    Kajuhova – pridobiti informacijo kaj se gradi ob cestišču nasproti novega bloka,
-    Jelovška – pridobiti informacijo glede uporabe in priključevanja na fekalno kanalizacijo katera je bila že pred leti zgrajena.


Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.Zapisal: Bojan Gregorčič

                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

4. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 08.06.2007
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K4. seje odbora, ki je bila dne 07.06.2007 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Matjaž Pangerc, Franc Markelj, Marko Podržaj
Odsotni: Zvonko Prezelj
Opravičeno odsotni: Marko Markelj
Prisotni vabljeni: Mija Žagar


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Obravnava Osnutka Odloka o komunalnem prispevku v občini Radovljica.
3.    Razno.


Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Obravnava Osnutka Odloka o komunalnem prispevku v občini Radovljica.
-    Informacijo o komunalnem prispevku predstavi predsednik g. Pangerc; gradivo (fotokopijo) prejmejo člani odbora, da se lahko ustrezno pripravijo do naslednje seje.
-    Člani predlagajo, da se povabi g. Pintarja na naslednji sestanek da podrobno obrazloži gradivo.

Ad. 3)
Razno.
Oblikovanje mnenj za odkup občinskega zemljišča:
-    vloga Pezdič Andrej, Bevkova 14: Odbor za prostor KS Radovljica meni, da dotični odkup zemljišča ni skladen s strategijo prostorskega razvoja, ki predvideva širitev naselja proti magistralni cesti. KS nasprotuje prodaji.
-    vloga Vogelnik Blaž, Kranjska 16: KS ne nasprotuje odkupu in pravici dovozne poti, prav tako ne zamenjavi, vendar mora biti usklajena s podjetjem Sportina.
-    vloga Molj Zdenko, Gradnikova 129:  člani so se odločili, da opravijo ogled dejanskega stanja.

Opozorilna tabla na območju spomenika v grajskem parku: preveriti je potrebno lastništvo spomenika.

Naslednja seja odbora je predvidena 21.6.2007 ob 19.00 uri.
 
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.Zapisal: Bojan Gregorčič

                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

3. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 25.04.2007
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K3. seje odbora, ki je bila dne 24.04.2007 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Matjaž Pangerc, Marko Markelj, Franc Markelj, Zvonko Prezelj, Marko Podržaj
Opravičeno odsotni:
Prisotni vabljeni:
Prisotni nevabljeni: Cene Praprotnik, Milena Vogelnik, Marko Koselj


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Obravnava Prostorskega reda Občine Radovljica (oblikovanje pripomb, predlogov).
3.    Pobuda za namestitev hitrostnih ovir-Žagarjeva ulica.
4.    Izdelava plana investicijskih del v l. 2007.
5.    Problematika in ureditev na območju Dovnice.
6.    Pobuda za prestavitev zabojnikov.
7.    Razno.

Člani odbora se soglasno odločijo, da se najprej obravnava točka Razno: Ureditev prometa na Šercerjevi, Langusovi in Ljubljanski s poudarkom na križišču treh ulic (dopis krajanov z dne 13.4.07).
G. Cene Praprotnik skladno z poslano dokumentacijo predstavi problematiko tega področja in izrazi željo (zahtevo)  krajanov da:
-    se krpa udarne jame (pomladansko krpanje cest v KS je že v teku),
-    predlaga prisotnost redarske službe Občine in Policije (dopis Občini in Policiji za nadzor prometa na Šercerjevi!),
-    pridobiti plan obvozov  za AC (vključenost Šercerjeve !?),
-    vabiti navzoče 3 predstavnike na naslednjo sejo Sveta KS.

Odbor za prostor KS ugotovi, da je za izgradnjo AC in načrtovanje obvoznih cest pristojna Občina. Od Občine je potrebno pridobiti plan del gradnje AC z načrtom obvoznih cest (poudarek na področju Šercerjeve, Ljubljanske) in čimprej realizirati sestanek v sestavi: predstavniki Občine, Odbor za prostor KS, izvajalec del SCT, predstavniki Šercerjeve. V teku je že dogovor za sklic sestanka z g. Šubicem (Občina).
Predstavniki Šercerjeve odidejo, seja se nadaljuje po dnevnem redu.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet. Ogled potrebnih investicijskih del v KS Odbor za prostor opravi v prvi polovici meseca Maja.

Ad. 2)
Obravnava Prostorskega reda Občine Radovljica (oblikovanje pripomb, predlogov).
-    iz Prostorskega reda (PR) ni razvidno kaj bo ostalo od bivših Lokacijskih načrtov (LN), nujno je potrebno upoštevati veljavni Zazidalni načrt (ZN) Centralnega območja Radovljice z vsemi že predvidenimi objekti in prometnicami,
-    za vse nove cone pozidave je potrebno predvideti cestne povezave z obstoječim cestnim omrežjem,
-    besedilo Odloka naj ohranja obstoječo pozidavo naselij, predvideni novi objekti naj se skladno vključujejo v zasnovo okoliške pozidave (fleksibilnost z možnostjo dogovora),
-    na južni strani naselja Nova vas se predlaga zaokrožitev naselja v celoto z urejeno cestno infrastrukturo,
-    prav tako se za naselje Vrbnje (zgornji in spodnji del) predlaga zaokrožitev v celovito

Ad. 3)
Cestne hitrostne ovire na Žagarjevi ulici (pobuda krajanov-prejeta 14.3.07) in v Novi vasi.
KS ni pristojna za realizacijo (postavitev) cestnih hitrostnih ovir; pobudo se posreduje v proučitev pristojni občinski službi(gospodarska infrastruktura), ki na podlagi opravljenih analiz in mnenja SPV (štetje prometa, meritve hitrosti,…) ugotovi upravičenost postavitve ovir. Svetnik KS Marko Markelj predlogu postavitve ovir na Žagarjevi odločno nasprotuje.
Na pobudo svetnika KS Marka Podržaja Odbor za prostor KS predlaga, da se opravi podobna analiza potrebnosti postavitve hitrostnih ovir tudi na cesti v Novi vasi (cesta je ozka, brez pločnikov, velike hitrosti, trki vozil v betonsko ogrado!). Obe pobudi se posreduje Občini.

Ad. 4)
Izdelava plana investicijskih del v l. 2007:
V plan se uvrsti:
-    ureditev poti za pešce med Iso-span bloki in zasebnimi hišami,
-    obnova mostička na Gubčevi,
-    ureditev poti za pešce iz Dovnice na Gradiško,
-    asfaltiranje dela ceste v Vrbnjah (Avsenek),
-    ureditve pločnikov.
Možna je dopolnitev plana po opravljenem ogledu.

Ad.5)
Problematika in ureditev na območju Dovnice.
-    urediti je potrebno javno razsvetljavo na Partizanski poti (kjer je že bila) – dopis Občini,
-    obzidje – preveriti je potrebno lastništvo obzidja, ki se ruši in obvestiti gradbeno inšpekcijo, da zahteva obnovo,
-    asfaltiranje dovoza do št. 8 ni predvideno.

Ad.6)
Pobuda za prestavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov (dopis stanovalcev Gorenjske 33c z dne 17.4.07).
KS nima pristojnosti izdajanja soglasij, predlaga pa, da Komunala celovito preveri obstoječe lokacije ekoloških otokov in predvidi nove lokacije ter pogostejše praznjenje zabojnikov. Mnenje je, da je obstoječa lokacija primerna. O tem se obvesti stanovalce Gorenjske 33c.

Ad. 7)
Razno.
nadaljevanje točke Razno: dopolniti je potrebno javno razsvetljavo v Novi vasi in sicer pri hišnih št.

 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.Zapisal: Bojan Gregorčič

                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

2. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 22.03.2007
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K3. seje odbora, ki je bila dne 21.03.2007 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Marko Markelj, Franc Markelj, Zvonko Prezelj, Marko Podržaj
Opravičeno odsotni: Matjaž Pangerc
Prisotni vabljeni: Mija ŽagarDNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Obravnava Prostorskega reda Občine Radovljica (oblikovanje pripomb, predlogov).
3.    Pobuda za namestitev hitrostnih ovir-Žagarjeva ulica.
4.    Izdelava plana investicijskih del v l. 2007.
5.    Razno.


Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad. 2)
Obravnava Prostorskega reda Občine Radovljica (oblikovanje pripomb, predlogov).
Prisotni so bili soglasni, da dostavljeno gradivo ne predstavlja zadostne podlage za oblikovanje konkretnih odločitev  (pripomb in predlogov), zato se jih oblikuje na predstavitvenem razgovoru 15.3.07 na Občini. Načrti namreč ne vsebujejo ustreznih legend in

Ad. 3)
Obravnava gradiva Stare radovljiške utrdbe (Tine Jarc)-ugotovitev zainteresiranosti za projekt.
Gradivo se obravnava na naslednji seji sveta KS.

Ad. 4)
Razno:
-    na mesto podpredsednika Odbora za prostor je izbran Marko Markelj,
-    na naslednji seji odbora za prostor se pripravi plan investicijskih del za letošnje leto,
-    člani odbora za prostor opravijo skupen ogled KS z namenom popisa manjših a pomembnih in potrebnih rekonstrukcijskih del skupne rabe (med drugim tudi problematični robniki ob parkirišču pri novem pokopališču),
-    pospešiti je potrebno realizacijo ureditve javne razsvetljave in namestitve ogledal (dopisi Občini že poslani).


Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.Zapisal: Bojan Gregorčič

                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc

1. seja
KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 25.01.2007
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K1. seje odbora, ki je bila dne 14.01.2007 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Matjaž Pangerc, Marko Markelj, Franc Markelj, Zvonko Prezelj
Opravičeno odsotni: Marko Podržaj
Prisotni vabljeni: Mija ŽagarDNEVNI RED:

1.    Obravnava osnutka proračuna Občine Radovljica za l. 2007/2008.
2.    Prodaja obč. zemljišč – vloga Debeljak
3.    Javna razgrnitev strategije prostorskega razvoja občine Radovljica - informacija
4.    Razno.


Ad.1)
Obravnava osnutka proračuna Občine Radovljica za l. 2007/2008
Pregleda se osnutek proračuna in primerja s programom inv. del KS in sprejme naslednji

SKLEP:
-    iz III.dela (str. 66): Del načrta razvojnih programov tč. 30, PR 44391 se sredstva namesto za preplastitev JP na Mlaki nameni za izdelavo pločnika Spar-Filipič in obnovo cestišča na isti relaciji,
-    v postavko 44315-investicije v JR po KS se dodatno vnese: ureditev razsvetljave na Bazoviški ulici, Gregorčičevi ulici(začetek), Poljski poti (zaključek).

sklep se takoj pošlje občinski upravi.Prodaja obč. zemljišč – vloga Debeljak.
Mnenje: ker je namembno zemljišče med parcelami (ne zapira poti) se z odkupom soglaša; stanje je preveril  Matjaž Pangerc.

Občinski upravi je potrebno obenem sporočiti naj pri zaprosilih za mnenja prilagajo karto v večjem merilu, kar omogoča lažjo orientacijo v prostoru.

Ad. 3)
Javna razgrnitev strategije prostorskega razvoja občine Radovljica – informacija.
Člani odbora se seznanijo z informacijo, da je javna razgrnitev podaljšana do 16.2.07. Od občine je potrebno skušati pridobiti povzetek, ki se nanaša na KS; dogovoriti se za predstavitev strategije svetu KS s strani predstavnika obč. uprave pred 16.2.07. Javne razgrnitve se udeleži Matjaž Pangerc.

Ad. 4)
Razno:
Glede vandalizma v mestnem jarku, kjer so razbite luči in žarnice opozoriti policijo za pogostejše nadziranje zadeve.


Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.Zapisal: Bojan Gregorčič

                                               Predsednik odbora:
                                                 Matjaž Pangerc