Skip to content

Krajevna skupnost Radovljica

TEL.: 04 530 4960
GSM: 040 473 906

E-naslov: ks.radovljica@siol.net
Zapisniki sej Sveta KS

20. seja

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 15.03.2010Z A P I S N I K


20. redne seje sveta, ki je bila dne 11.03.2010 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Zvonko Prezelj, Franc Markelj, Boris Sodja, Janez Kocijančič, Olga Lotrič, Varja Jensterle, Peter Žula, Nadja Jere, Marko Podržaj
Prisotni vabljeni: Primož Jeglič, Majda Odar, Alenka Langus
Opravičeno odsotni: Marko Markelj, Januša Avguštin, Matjaž Pangerc, Ivana Varl, Ladislav Eržen
Odsotni: 
Prisotni ostali: Marina T. RavnikDNEVNI RED:

1.    Priprava novelacije Razvojnega programa Občine Radovljica do 2013 in Razvojnega programa 2014-2020.
2.    Praznik KS - predlogi.
3.    Akcija: Očistimo Slovenijo v enem dnevu.
4.    Imenovanje predstavnika v knjižničnem svetu Knjižnice ATL Radovljica.
5.    Razno

Pregledan in soglasno sprejet je bil dnevni red seje.

Ad.1)
Priprava novelacije Razvojnega programa Občine Radovljica do 2013 in Razvojnega programa 2014-2020.
V uvodu je g. podžupan Primož Jeglič pojasnil, da bo predlog Razvojnega programa obravnavan na seji občinskega sveta konec meseca marca, sprejet pa naj bi bil predvidoma meseca junija v soglasju z vsemi Krajevnimi skupnostmi, ki jim bo predstavljen predvidoma konec meseca maja.
V nadaljevanju sta uslužbenki občinske uprave predstavili pregled realizacije obstoječega Razvojnega programa:

-    Nova vas: kanalizacija urejena,
-    C. svobode: zaključena 2. faza, 3. je v razpisu, most bo obravnavan ločeno v dogovorih z železnico,
-    Graščina: obnova je skoraj zaključena
-    Radio Linhart: realizacija z javno-zasebnim partnerstvom
 

-    Parkirna hiša: realizacija z javno-zasebnim partnerstvom,
-    Objekt v športnem parku: že razpis, realizacija z javno-zasebnim partnerstvom,

V nadaljnji razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani Sveta KS so bile podane še naslednje obrazložitve in pobude:
-    pobuda naj bo projekt rekonstrukcije Gradnikove ulice (pločnik Spar-Filipič) voden kot samostojen projekt,
-    vse je potrebno storiti, da se čim preje zaključi obnova C. svobode,
-    križišče pri OŠ in Šercerjeva ulica naj bi bili izgotovljeni do začetka šolskega leta,
-    pri cesti na Zg. Mlako se še išče najprimernejša trasa,
-    Grajski park: Oranžerija-gre za dvojno lastništvo, zasebni del je obremenjen s hipotekami, ZVKDS bo pripravil smernice za obnovo, Občina bi opravila sanacijo zidu, skuša se najti rešitev za odkup, gre pa za težji pravni problem; za obnovo parka je več variant (z grobiščem ali brez) a odločitve še ni, bo pa v naslednjem razvojnem programu,
-    Dom krajanov oz. dnevni center aktivnosti: potencialna lokacija je stavba UE,
-    varovana stanovanja: stanovanja bodo najemniška, saj če bi bila lastniška ni mehanizma, ki bi dolgoročno zagotavljal prvoten namen stanovanj,
-    kolesarska pot: v sklopu državne kolesarske poti,
-    parkirišče za tovorna vozila: predvideno v Lesce-jug, ni pa v realizaciji,
-    parkirišče za turistične avtobuse: primerno bi bilo nasproti Špar-a, kjer TUŠ prodaja zemljišče,
-    radio Linhart: v začetni fazi realizacije z javno-zasebnim partnerstvom,
-    Obla gorica: ureditev in ureditev trim steze ter sončne ploščadi nad kopališčem je v programu,
-    vodovod: zamenjava azbestnih cevi bo postopna, ni v proračunu, dokler so cevi v zemlji naj ne bi bilo škodljivih vplivov,
-    javna razsvetljava: glede dopolnitve razsvetljave na Špicarjevi, Štrukljevi, Bazoviški in Gregorčičevi ulici dobimo pisni odgovor,
-    področje Bunkerja v Cankarjevi bo vključeno v program kot področje namenjeno otroškemu igrišču,
-    rekonstrukcija pločnikov v Žagarjevi ulici: je v programu KS za naslednje leto.

Po obravnavi na občinskem svetu bodo možne še pripombe k projektom.

Podžupan in uslužbenki občinske uprave so zapustili sejo, ki se je nadaljevala po sprejetem dnevnem redu:


Ad.2)
Praznik KS-predlogi.
Praznovanje se pripravi v vikendu 4-6. junij in sicer koncert, športne igre in gledališče vse v okviru razpoložljivih finančnih sredstev (?). Sklicati je potrebno Odbor za kulturo, ki zadevo prouči in doreče. O terminu prireditve obvestiti Občino in Sklad kulturnih skupnosti.

Ad.3)
Akcija: Očistimo Slovenijo v enem dnevu.
Potekala bo 17. aprila po vsej Sloveniji. Popisovanje črnih odlagališč odpadkov in koordinacijo akcije opravljajo KS-ji. Potrebno je tudi predvideti zbirališča ljudi in mesta za prevzem zbranih odpadkov.

Ad.4)
Imenovanje predstavnika v knjižničnem svetu Knjižnice ATL Radovljica.
Soglasno je za predstavnika zainteresirane javnosti imenovan Franc Markelj, o čemer se pisno obvesti Knjižnico.

Ad.6)
Razno.
-    zastrte luči na Gradnikovi ulici: že rešuje komunalni inšpektor,
-    v Gradnikovi (pri Pircu) je znak 30 pobarvan s sprejem – obvestiti Komunalo,Seja je bila končana ob 19.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Zvonko Prezelj

 


19. seja

 

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 08.12.2009Z A P I S N I K


19. redne seje sveta, ki je bila dne 07.12.2009 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Zvonko Prezelj, Janez Kocijančič, Olga Lotrič,  Ivana Varl, Varja Jensterle, Ladislav Eržen, Peter Žula, Nadja Jere, Marko Podržaj
Opravičeno odsotni: Franc Markelj, Marko Markelj, Januša Avguštin, Matjaž Pangerc,
Odsotni: Boris Sodja, 
Prisotni ostali:DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika Odbora za prostor KS.
3.    Seznanitev s finančnim stanjem KS Radovljica.
4.    Prednovoletne aktivnosti
-    prednovoletni obisk Doma dr. J. Benedika,
-    organizacija obiska Božička,
-    zaključek leta.
5.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in  zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Na Občini je potrebno poizvedeti kako je z namestitvijo dodatne table za izvoz Radovljica na AC iz smeri Kranja, kako je s sankcioniranjem parkiranja tovornih vozil na Cankarjevi in Žagarjevi ulici, ter kaj je bilo narejeno glede »zastrte« razsvetljave na Gradnikovi ulici.

Ad.2)
Poročilo predsednika Odbora za prostor KS.
Navzoči se seznanijo z vsebino zapisnika zadnje seje, na vsebino in sklepe ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
 

Ad.3)
Seznanitev s finančnim stanjem KS Radovljica.
Navzoči se seznanijo finančnim stanjem KS, ki izkazuje primanjkljaj v višini 23.752,50 € (do izvajalcev: Komunala, Perger, GG) na področju skupne rabe zaradi intenzivne zimske službe v pretekli zimi. Zaradi spremenjenega financiranja skupne rabe pa KS sredstev od Oktobra dalje ne prejema več. Dopis Občini za pokritje primanjkljaja je bil poslan, odgovor še ni bil prejet. Počakati je potrebno na odgovor, sicer se interventno sestane Finančna komisija in Odbor za prostor. Prostih lastnih sredstev ima KS trenutno 3.000 €.

Ad.4)
Prednovoletne aktivnosti.
-    Obisk Doma dr. J. Benedika: letos se zaradi pandemije gripe obisk s prireditvijo in pogostitvijo ne opravi, ker je Dom trenutno zaprt za obiske. Nabavi se darilne vrečke za vse stanovalce Doma iz KS Radovljica in se jih preda socialni službi, ki jih posreduje upravičencem z najboljšimi željami za prihajajoče leto.
-    Obisk Božička: se pripravi v torek, 22. 12. ob 17 uri. Pripraviti je potrebno: oder (praktikabli), streho, ozvočenje, darila (200 čokolad), organizirati prevoz z vozom in vprego (Novak), Božička (Zima), spremstvo (mažoretke), prijavo za Policijo. Obvesti se OŠ in vrtec Radovljica.
-    Zaključna seja Sveta KS se opravi 22.12. ob 19 uri.

Ad.6)
Razno.
-    PGD Radovljica vabi na razstavo GASILKA v Linhartovi dvorani 10.12. ob 18 uri,
-    Dobiti je potrebno novo zastavo (Občina) za drog pri Lipi (uredi jo g. Eržen),
-    Glede razsvetljave zvonika g. Eržen sporoči predvidene stroške obnove, nakar se na KS odloči ali to lahko financiramo ali ne,
-    Glede zasaditve cipres pred pokopališčem in glede mobilnega ozvočenja se urgira odgovor Komunale.


Seja je bila končana ob 20.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Zvonko Prezelj

 


18. seja

 

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 15.10.2009

Z A P I S N I K


18. redne seje sveta, ki je bila dne 14.10.2009 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Zvonko Prezelj, Janez Kocijančič, Ivana Varl, Varja Jensterle, Matjaž Pangerc, Ladislav Eržen, Peter Žula, Nadja Jere, Marko Markelj, Boris Sodja,  
Opravičeno odsotni: Franc Markelj, Marko Podržaj
Odsotni: Januša Avguštin, Olga Lotrič,  
Prisotni ostali:


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika Odbora za prostor KS.
3.    Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru v KS Radovljica.
4.    Informacija o prenosu dejavnosti skupne rabe iz KS Radovljica na Komunalo Radovljica z občinskim Odlokom.
5.    Vloga za povračilo škode – Tina Papler.
6.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in  zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad.2)
Poročilo predsednika Odbora za prostor KS.
Predsednik odbora navzoče seznani z vsebino zapisnikov zadnjih treh sej, na vsebino in sklepe ni bilo pripomb, ponovno pa se izpostavi naslednja vprašanja in pobude:
-    Urgirati odstranitev deponije zemlje v Grajskem parku,
-    Ukrepanje glede kamnitih obeliskov zaradi varnosti (mnenje ZVKD smo županu in OU že poslali),
-    Čiščenje trga in sanacija poškodb nastalih zaradi obnove Graščine in nedelovanja stebričkov,
-    Prav tako se od občinske uprave pridobi informacijo ali SGP Tehnik plačuje dajatve zaradi preobremenjenosti Savske ceste, kot jih je pred leti po pogodbi SGP Gorenjc plačeval KS Radovljica, dokler ni šel v stečaj in je Občina podelila koncesijo za eksploatacijo gramoznice Tehniku.
 Zapisniki so bili soglasno sprejeti.
 

Ad.3)
Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru v KS Radovljica.
Navzoči se seznanijo z ugotovitvami in priporočili, ki jih je v svojem Poročilu navedel Nadzorni odbor Občine Radovljica. Na omenjeno poročilo ni bilo pripomb, upošteva pa se zapisana priporočila.

Ad.4)
Informacija o prenosu dejavnosti skupne rabe iz KS Radovljica na Komunalo Radovljica z občinskim Odlokom.
Občina Radovljica je z Odlokom prenesla večji del dejavnosti skupne rabe iz KS Radovljica na Komunalo Radovljica. Komunala tako od 1.10. naprej skrbi za letno in zimsko vzdrževanje vseh utrjenih javnih površin (ceste, poti, pločniki, parkirišča, obcestni pasovi, meteorno kanalizacijo, obžagovanje drevja,…), KS pa le še za zelene površine (otroško igrišče, park, zelenice,…), višina sredstev, ki nam bo še namenjena trenutno ni znana.

Sprejet je bil sklep: Od JP Komunala Radovljica se pridobi letni prioritetni plan zimske službe s seznamom deponij snega za eventuelno pomoč pri koordinaciji zimske službe.

Ad.5)
Vloga za povračilo škode – Tina Papler.
Seznanitev z vlogo za povrnitev škode, ki smo jo dobili v vednost in odgovorom, ki ga je podala Občina kot lastnik ceste.  Z odgovorom Občine se KS strinja in ne sprejema drugačnih odločitev.

Ad.6)
Razno.
Izpostavljene so bile naslednje pripombe/pobude:

-    Občinski upravi se ponovno izpostavijo vprašanja in pobude na katere nismo prejeli odgovorov,
-    pri izvozu Radovljica na AC bi bilo potrebno namestiti dodatno tablo Izvoz Radovljica pred nadvozom (posredovati Občini - Lenacu),
-    spomladi namestiti klopico ob znamenju pri Petrolu (magistralka), ki je sedaj ni,
-    KS Lesce dati pobudo, da se pri kažipotih iz Šobca navede tudi smer Radovljica,
-    Redarji naj redno sankcionirajo parkiranje na pločnikih v zadnji vrsti Gradnikove ulice in Cankarjeve ulice, kjer parkirajo tudi tovornjaki,
-    Urgirati naj Redarji opozorijo lastnike hiš zaradi zastrte javne razsvetljave v zadnji vrsti Gradnikove ulice.


Seja je bila končana ob 21.00 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Zvonko Prezelj

 


17. seja

 

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 09.04.2009

Z A P I S N I K


17. redne seje sveta, ki je bila dne 08.04.2009 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Zvonko Prezelj, Franc Markelj, Janez Kocijančič, Ivana Varl, Olga Lotrič,  Varja Jensterle, Matjaž Pangerc, Ladislav Eržen, Januša Avguštin, Marko Podržaj
Opravičeno odsotni:, Peter Žula, Nadja Jere, Marko Markelj,
Odsotni: Boris Sodja, 
Prisotni ostali:


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika Odbora za prostor KS.
3.    Praznik KS - informacija.
4.    Čistilna akcija.
5.    Spletne strani KS Radovljica.
6.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in  zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, k zapisniku pa se doda naslednje:
-    k tč.3: v sklopu praznika KS bo v Šivčevi hiši razstava panjskih končnic (12.5.), ter 15.5. jubilejna 10. poslikava končnic-delavnice na Linhartovem trgu,
-    k tč.4: objekt »Kozovc« je v denacionalizacijskem postopku verjetno kot Dom krajanov izgubljen, zato se da Občini pobudo za pridobitev drugih prostorov  (Graščina, sedanja Knjižnica,…),
-    k tč.8: inšpektorju g. Ješetu se posreduje dopis v zvezi z zadevo »zastrta javna razsvetljava na Gradnikovi ulici« in eventuelnim obrezovanjem drevja.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad.2)
Poročilo predsednika Odbora za prostor KS.
Predsednik odbora navzoče seznani z vsebino zapisnika zadnje seje, na vsebino in sklepe ni bilo pripomb, doda pa se naslednje:
-    k tč.6: glede garažne hiše Merkur se na Občino posreduje dopis z vprašanjem glede predvidenih parkirnih mest, oz., če se predvideva v novi garažni hiši izgradnja manj kot 50 parkirišč, le ta ni smiselna, zato se predlaga vizijo gradnje garaže (dopis pripravi Pangerc Matjaž),
 

-    k tč.9: na Občino se naslovi dopis o nujnem pokritju nastalih visokih stroškov zimske službe in skupne rabe. Za krpanje udarnih jam, za katere je pristojna KS je bil pridobljen predračun v višini 11.000€, ki pa ga KS zaradi nelikvidnosti ne more izvesti. Prav tako se od občinske uprave pridobi informacijo ali SGP Tehnik plačuje dajatve zaradi preobremenjenosti Savske ceste, kot jih je pred leti po pogodbi SGP Gorenjc plačeval KS Radovljica, dokler ni šel v stečaj in je Občina podelila koncesijo za eksploatacijo gramoznice Tehniku.
 Zapisnik je bilo soglasno sprejet.

Ad.3)
Praznik KS - informacija.
V pripravah za praznik KS je predsednik podal poročilo o izvedenih ukrepih:
29.5. ob 19h bo ob stari trti koncert Vlada Kreslina,  podpisana je že pogodba,
razpis za športne igre v športnem parku 30.5. je v teku,
s kulturnim društvom Brezje je podpisana pogodba za igro na prostem, ki bo v Donici 30.5. ob 21h.
V zloženki bo med drugim  objavljeno vabilo za otvoritev slikarske kolonije in razstave panjskih končnic 12.5. in 15.5 Dogodki bodo opisani v zloženki, ki jo natisne Knjigoveznica Radovljica.

Ad.4)
Čistilna akcija.
Predsednik je predlagal, da se ob dnevu zemlje, 22.4. tudi KS vključi v čistilno akcijo. Po razpravi je bil sprejet sklep, da se čistilna akcija na območju »Lisjaka«  izvede v soboto, 25.4. Zbor ob 9h pri kapelici Sv. Ane (na koncu Cankarjeve ulice), čisti se področje »Lisjaka«. Objavi se na spletni strani, radiu Jesenice in dodatno po stopniščih blokov Cankarjeve in Prešernove ulice.

Ad.5)
Spletne strani KS Radovljica.
Po predstavitvi pobude o samostojni spletni strani KS in po razpravi je bil sprejet
Sklep: KS pristopi k izdelavi samostojne spletne strani, ki bo uporabnikom omogočila direktno povezavo,  upravljavcu pa bo omogočala  samostojno kreiranje strani, ažurno vnašanje dogodkov, objavljanje člankov, predstavljanje življenja mesta in pomembnih meščanov iz bogate zgodovine mesta, predvsem pa bo stran za obiskovalce privlačnejša.  Za izdelavo spletne strani se pridobi dve do tri ponudbe. Za realizacijo sta odgovorna tajnik in predsednik KS.

Ad.6)
Razno.
G. Eržen je nanizal naslednje pripombe/pobude:
-    potka za Šparom: aktualna bo po izgradnji atletskega parka, križišča pri OŠ in izgradnji pločnika Špar-Filipič,
-    razmisli se o novi lokaciji ceste na Mlako (trasa poševno po brežini med obema pokopališčema),
-    nedopustna je deponija snega pri Lipi - dopis Komunali naj ugotovi poškodbe in jih sanira kot posledice zimske službe; priskrbeti je potrebno novo zastavo in urediti okolico lipe (takoj),
-    pred vhodom na staro pokopališče bi bilo smiselno zasaditi nekaj cipres, ki bi onemogočale nepravilno parkiranje in polepšale izgled – dopis Komunali,
-    pohvaliti naročnika potke z ograjo iz starega na novo pokopališče, ki je pot res ustrezno in lepo uredil,
-    razmisliti bi bilo potrebno tudi o mobilnem ozvočenju za spremljanje pogrebnih obredov pri grobovih (ne le pri vežicah); o pobudi se obvesti pogrebno službo Novak, ki ima s strani Komunale koncesijo,
-    kozolček pri vhodu v Radovljico – zaprositi krajane Bevkove ulice za zalivanje in ureditev ter vzdrževanje cvetja.
Predsednik je dodal pobudo, da se uredi okolica spomenika A.T. Linharta,  s cvetličnim
koritom ali podobno.
Denarna pomoč ženskemu pevskemu zboru Lipa ob 30 letnici delovanja: odobri se 100€.


Seja je bila končana ob 21.00 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Zvonko Prezelj

 


16. seja

 

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 05.02.2009

Z A P I S N I K


16. redne seje sveta, ki je bila dne 04.02.2009 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Zvonko Prezelj, Franc Markelj, Peter Žula, Janez Kocijančič, Ivana Varl, Olga Lotrič,  Varja Jensterle, Nadja Jere, Matjaž Pangerc
Opravičeno odsotni:,
Odsotni: Ladislav Eržen, Boris Sodja, Marko Markelj,  Januša Avguštin, Marko Podržaj
Prisotni ostali: Marina T. Ravnik


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika Odbora za prostor KS.
3.    Priprava programa za praznik KS.
4.    Mnenje k vlogi DU Radovljica.
5.    Pobuda za spremembo uradnih ur KS.
6.    Spletne strani KS Radovljica.
7.    Dar za zunanjo obnovo župnijske cerkve.
8.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in  zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad.2)
Poročilo predsednika Odbora za prostor KS.
Predsednik odbora je navzoče seznani z vsebino zapisnika zadnje seje, na vsebino in sklepe ni bilo pripomb. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad.3
Priprava programa za praznik KS.
Sklep: Oblikovan je bil Organizacijski odbor za pripravo praznika KS v sestavi: Januša Avguštin, Zvonko Prezelj, Markelj Franc, Pangerc Matjaž, Jere Nadja. Odbor se sestane predvidoma v naslednjem tednu. Okvirne možne vsebine praznika so:
-    nastop gledališča na prostem (Donica),
-    večer napitnic ob trti (kantavtor),
-    proslava + fotografska razstava na temo Vurnik,
-    temeljni kamen za Vurnikov trg,
-    tradicionalna poslikava panjskih končnic (sobota dopoldne).
Postaviti je potrebno finančni okvir praznika in se dogovoriti o točni vsebini.

Ad.4)
Mnenje k vlogi DU Radovljica.
Predstavljena je bila prostorska problematika DU in negativni odgovor Nepremičninskega sklada PIZ. DU nujno potrebuje dodatne prostore za svojo dejavnost, prostori v »Kozovcu« pa so prazni. Sklep: podpre se prizadevanja DU pri začasni pridobitvi prostorov od Sklada (do končanja denac. postopka) in se jim pisno pošlje pozitivno mnenje, ki ga priložijo ponovni vlogi.

Ad.5)
Pobuda za spremembo uradnih ur KS.
Predstavljena je bila pobuda gospe Marine T. Ravnik, ki jo je na odobreno zaprosilo za besedo prisotna gospa Marina T. Ravnik tudi ustno utemeljila. Sklep: termini uradnih ur ostanejo isti, podaljšajo se v sredo od 12-16 ure (prej od 14-16 ure). O smiselnosti podaljšanja se poroča čez 1 leto.

Ad.6)
Spletne strani KS Radovljica.
Spletne strani za vse KS so postavljene v okviru občinskih spletnih strani. Sklep: za objavo se administraciji pošilja vabila in zapisnike sej; člani sveta se navedejo poimensko; preveriti je potrebno dodajanje fotografij v fotogalerijo. Prouči se možnost samostojne strani.
Beseda je bila odobrena tudi prisotni gospe Marini T. Ravnik, ki je želela objavo še drugih podatkov o članih sveta KS (telefoni, e-naslovi, slike), kar pa je bilo soglasno zavrnjeno.

Ad.7)
Dar za zunanjo obnovo župnijske cerkve.
Sklep: daruje se 100 € za površino dveh kvadratkov (1m2).

Ad.8)
Razno.
-    Problematika plačila obsežne zimske službe: Odboru KS se pošlje pobudo za sestanek na to temo,
-    Zastrtost javne razsvetljave na Gradnikovi 63-71: inšpektorja se zaprosi za ogled in ukrepanje,
-    Dostop do pokopališča: občini se pošlje pobudo za povečanje-izboljšanje vidnosti (predvsem ob sončnem vremenu) semaforjev na Kolodvorski.

Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Zvonko Prezelj


15. seja

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 13.11.2008

Z A P I S N I K


15. redne seje sveta, ki je bila dne 12.11.2008 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Zvonko Prezelj, Franc Markelj, Peter Žula, Janez Kocijančič, Ivana Varl, Olga Lotrič, Matjaž Pangerc, Varja Jensterle, Boris Sodja
Opravičeno odsotni:, Marko Markelj,  Januša Avguštin, Nadja Jere, Marko Podržaj
Odsotni: Ladislav Eržen
Prisotni nevabljeni: Marina T. Ravnik

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Obravnava osnutka proračuna.
3.    Organizacija obiska božička.
4.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in  zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad.2)
Obravnava osnutka proračuna.
Predsednik sveta navzoče seznani z osnutkom proračuna Občina. Do petka 14.11.08 imajo KS še možnost pripomb na osnutek. Glavne pobude KS Radovljica v osnutku niso upoštevane, večina manjših pa je, tako da se ponovno pošlje občini pobudo za uvrstitev naslednjih že predlaganih zadev:
-    Sprehajalna pot ob obzidju Radovljice,
-    Ureditev grajskega parka,
-    Ureditev strehe nad vežicami pokopališča,
-    Pridobitev doma krajanov (»Kozovc«),
-    Ureditev spletnih strani Krajevnih skupnosti Občine Radovljica,
-    Povečati postavko št. 114 za potrebe organizacij prireditev v mesecu decembru,
-    Povečati postavko št. 113 za potrebe praznika KS Radovljica (+ 5.000 €),
-    Pod točko 143 predvideti sredstva za postavitev spomenika g. Vurniku na Vurnikovem trgu v letu 2010.

Ad.3)
Organizacija obiska božička.
Z minimalnimi sredstvi (največ do 500.- €) se pripravi obisk božička na Linhartovem trgu v nedeljo 21.12.2008 ob 17 uri. Božiček, prevoz z vozom s konjsko vprego, pred tem po možnosti lutke, darila za otroke (cca. 150), ozvočenje-glasba, oder iz LD (v kolikor ne bo že postavljen za ostale prireditve in ga bo možno koristiti), objava v DN. O tem se dogovori še na sestanku glede koordinacije prireditev 13.11.08.

Ad.4)
Razno.
-    Z odprtjem odseka AC mimo Radovljice Občini je potrebno vzpostaviti ustrezni prometni režim težkih tovornih vozil skozi Radovljico (od krožišča v Lescah do Špara in Šercerjeve ulice naj bo dovoljena le dostava), pobuda se pošlje Občini,
-    Razmisli se o možnostih preureditve tržnice zaradi slabe zasedenosti prodajnih mest,
-    besedo je na zaprosilo dobila tudi prisotna nevabljena, ki jo je zanimalo zakaj se člani sveta KS ne udeležujejo sej občinskega sveta, odborov KS in komisij. Pojasnjeno ji je, da je predsednik sveta aktivno prisoten na vseh teh sejah in da o tem ustrezno obvešča ostale člane sveta. Na vprašanje glede vzpostavitve spletnih strani KS je bilo pojasnjeno, da bo preverjeno ali je zajeta v osnutku proračuna in če ni se napiše pobudo Občini.


Seja je bila končana ob 20.15 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Zvonko Prezelj

 


14. seja

 

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 14.10.2008

Z A P I S N I K


14. redne seje sveta, ki je bila dne 13.10.2008 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Zvonko Prezelj, Franc Markelj, Peter Žula, Janez Kocijančič, Nadja Jere, Olga Lotrič, Matjaž Pangerc, Varja Jensterle, Ladislav Eržen, Marko Podržaj
Opravičeno odsotni:, Marko Markelj, Ivana Varl, Januša Avguštin
Odsotni: Boris Sodja,
Prisotni nevabljeni:

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika Odbora za prostor.
3.    Informacija glede vračanja vlaganj v telefonijo.
4.    Problematika parkiranja na Gradnikovi ulici.
5.    Problematika ceste na Zg. Mlako.
6.    Problematika igralništva v Dvorski vasi.
7.    Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Globočnik).
8.    Uporaba prostorov KS za svetniško pisarno g. Vnučca.
9.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in  zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Opomba k zapisniku: potrebno je najti ustrezno rešitev za vijake na rondoju pred notarjem, predlagati Občini namestitev znaka obvezna smer desno na vrhu Kolodvorske ulice.

Ad.2)
Poročilo predsednika Odbora za prostor.
Predsednik odbora navzoče seznani z zapisnikom zadnje seje. V njem je izpostavil predlog investicij v KS Radovljica za pripravo Proračuna Občine. Zapisnik je soglasno sprejet. Preveriti je potrebno lastništvo in možnost izdelave poti od križišča pri OŠ mimo Špara proti SIC-u in jo vključiti v plan investicij 2009/2013.

Ad.3)
Informacija glede vračanja vlaganj v telefonijo.
Predsednik je navzoče seznanil s trenutno situacijo glede vračanja nekdanjih vlaganj v telefonijo in predlogom poravnave za upravičence Langusove ulice (za Vrbnje in Gorico je še v postopku).
Sklep:
1.) KS sprejema predlog poravnave za Langusovo ulico in zadevo odstopa županu, da podpiše pogodbe,
2.) V Deželnih novicah, ob sodelovanju s strokovno sodelavko Ažman Melito, objaviti informacijo glede vračila vlaganj v telekom.

Ad.4)
Problematika parkiranja na Gradnikovi ulici.
Seznanitev z dopisom krajanov glede problematike parkiranja na Gradnikovi ulici, kjer je najprej potrebno določiti funkcionalno zemljišče in nato rešiti problem parkiranja.
Sprejet je bil Sklep:
1.) Občina naj nadaljuje z drugo fazo izgradnje parkirišč za zadnjo vrsto blokov,
2.) Preveri se status zemljišč ob pločniku (živa meja),
3.) Preveri se ali je možno, da se z lastniki zemljišč ob pločniku doseže sporazum za odkup zemljišča in se jim ga dodeli na nasprotni strani parcel (proti novi povezovalni cesti).

Ad.5)
Problematika ceste na Zg. Mlako.
Točka se odstopi v obravnavo Odboru za prostor KS, preveri se možnost asfaltiranja ceste.
Cesta je redno vzdrževana (nasipanje, košnja, obrezovanje) s strani KS.

Ad.6)
Problematika igralništva v Dvorski vasi.
Seznanitev s problematiko igralništva v sosednji KS, negativnimi vplivi na širše okolje, gostoto obstoječih igralnic, neustreznostjo obstoječe infrastrukture, ruralnim okoljem,…
Mnenje: KS ne podpira ideja igralništva v Dvorski vasi.

Ad.7)
Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Globočnik Matej).
Svet KS daje negativno mnenje k predlaganemu odkupu občinskega zemljišča z obrazložitvijo, da naj parcela ostane v občinski lasti saj je področje Dolnice potrebno celovite obravnave in ureditve, ne pa razdrobitve.

Ad.8)
Uporaba prostorov KS za svetniško pisarno g. Vnučca.
Seznanitev z vsebino dopisa državnega sveta za uporabo prostorov KS za svetniško pisarno 1x mesečno 2 uri v popoldanskem času.
Sklep: sprejme se pozitivno mnenje KS, pridobi se tudi mnenje najemodajalca – Občina.

Ad.9)
Razno.
-    Občini se pošlje pobudo za sprostitev prometa čez Linhartov trg na dan 1. novembra,
-    Božični sejem: Sklep: KS ga v bodoče ne bo več organizirala, pripravljena pa je sodelovati z eno točko (npr. obisk Božička) v kolikor se najde organizator decembrskih dogajanj na trgu; s tem je potrebno seznaniti Občino, TD, Linhartovo dvorano,
-    V Radovljici ni več običajnih malih trgovin, vse se seli na periferijo k trgovskim centrom, čebelarski center v Lasce, županstva so v tujini v graščinah,…, na vse to žal KS ne more ustrezno vplivati,
-    Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Pogačnik Ivica): pozitivno mnenje – dejansko stanje naj se uskladi z zemljiškoknjižnim z ustrezno dokumentacijo in postopki,
-    V zvezi z napredovanjem na delovnem mestu je bil sprejet Sklep: Svet KS odobri predlagano redno napredovanje (po 3 letih) za tajnika-poslovnega sekretarja KS v višji plačni razred in povišanje stimulacije iz 15 na 20%,
-    Dom krajanov: na to temo se opravi sestanek v sestavi Prezelj Zvonko, Markelj Franc, Markelj Matija (DU), Gregorčič Bojan v naslednjem tednu.


Seja je bila končana ob 21.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Zvonko Prezelj

 


13. seja

 

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 10.06.2008

Z A P I S N I K


13. redne seje sveta, ki je bila dne 09.06.2008 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Zvonko Prezelj, Franc Markelj, Peter Žula, Janez Kocijančič, Ivana Varl,  Nadja Jere, Januša Avguštin, Olga Lotrič, Matjaž Pangerc
Opravičeno odsotni: Varja Jensterle, Marko Markelj, Ladislav Eržen,
Odsotni: Marko Podržaj, Boris Sodja,
Prisotni nevabljeni: Marina T. Ravnik

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Analiza in ocena prireditve ob 1. prazniku KS Radovljica.
3.    Poročilo predsednika Odbora za prostor.
4.    Postavitev spletnih strani KS Radovljica.
5.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in  zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Opomba k zapisniku: navzoči so bili seznanjeni z odgovorom Policije glede nadzora prometa v Radovljici. V odgovoru se zahvalimo z željo po čim boljšem delu in opozorilu na spremenjen prometni režim pred nastopom novega šolskega leta, ki naj ga obravnavajo po vseh šolah v Radovljici. Kopijo dopisa poslati v vednost šolam in PU Kranj.

Ad.2)
Analiza in ocena prireditve ob 1. prazniku KS Radovljica.
Pohvala gre vsem  organizatorjem-pripravljalcem prireditve in razstave, kot tudi zunanjim sodelujočim. Odziv na prireditev s strani obiskovalcev je bil zelo dober, manjše pomanjkljivosti (za katere javnost ni vedela) bomo do naslednjič skušali odpraviti, da bo vtis še boljši. Zastavo KS se razvije ob priliki četrtkovega koncerta, katerega sponzor bo KS. Na TIC je potrebno dostaviti zgibanke o razstavi (realizirano). V Deželnih novicah naj se objavi članek o zastavi KS in njenem nastanku ter simboliki.

Ad.3)
Poročilo predsednika Odbora za prostor KS.
Seznanitev z zapisnikom Odbora za prostor; zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

 Sklep: poudari se da naj bo Linhartov trg enoten prostor (skupaj s »cerkvenim trgom«), poenoten tudi s tlakom, kar naj se zagovarja tudi na usklajevalnem sestanku z Občino in ZVKD.

Ad.4)
Postavitev spletnih strani KS Radovljica.
Pobuda za spletne strani KS je bila dana na Odboru KS, izgled naj bi bil predstavljen s strani občinske uprave v jesenskem delu, trenutno je v fazi priprave, strošek bo cca. 700 € letno.
Sprejet je bil Sklep: pobuda se sprejme, pristopamo k občinskemu projektu v katerem bo v sklopu občinskega spleta tudi stran KS, za katero bo KS sama skrbela in s tem obveščala javnost o svojem delovanju.

Ad.5)
Razno.
-    parkiranje v Radovljici (projekt Občine): KS naj bo s tem projektom parkirnih prostorov na Cankarjevi ulici seznanjena že od samega začetka. Dopis Občini.
-    področje zelenice pod »bunkerjem« na Cankarjevi, ki je v denacionalizacijskem postopku, naj ostane občinsko zemljišče in potencialno otroško igrišče (nezazidljivo). Dopis Občini.
-    seznanjanje z gradivom za sejo OS: po možnosti naj bi se svet KS seznanil s tematiko, ki se nanaša na KS še pred sejo OS. Preuči se možnosti o tej pobudi.
-    križišče pri Šparu: dopis Občini, da se zgradi krožišče (skico in utemeljitev pripravi Pangerc).
-    pločnik na Ljubljanski: zemljišče je v lasti g. Dežmana s katerim Občina ne najde za obe stranki primerne odkupne cene. Občina naj uporabi vse možne postopke, da se zgradi manjkajoči del pločnika. Dopis Občini.
-    globinsko čiščenje Linhartovega trga: potrebno je posebno čiščenje trga, ki odstrani tudi oljne in druge madeže, zvečilke,… Dopis Občini.
-    vijaki na rondoju pred notarjem: najti je potrebno način (korita, čepi?), da se prepreči hoja po vijakih, ki so potencialno nevarni za pešce.
-    parkiranje stanovalcev starega dela mesta: zagotoviti je potrebno nadomestna parkirišča (cca 50 mest) preden bo gradnja garažne hiše na področju bivšega Merkurja v teku. Razmisli se do prihodnje seje.
-    prouči se pobuda za izgradnjo parkirne hiše pod Grajskim parkom.


Seja je bila končana ob 20.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Zvonko Prezelj

 


12. seja

 

 KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 06.05.2008
 
Svet krajevne skupnosti


Z A P I S N I K


12. redne seje sveta, ki je bila dne 05.05.2008 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Zvonko Prezelj, Franc Markelj, Varja Jensterle, Janez Kocijančič, Ladislav Eržen, Nadja Jere, Januša Avguštin, Marko Markelj, Olga Lotrič, Matjaž Pangerc
Opravičeno odsotni: Peter Žula, Marko Podržaj, Ivana Varl,  Boris Sodja,
Odsotni:


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Obravnava razvojnega programa Občine.
3.    Obravnava in sprejem predloga za grb in zastavo KS Radovljica.
4.    Pregled priprav na praznik KS.
5.    Obravnava osnutka Statuta Občine Radovljica.
6.    Razno
-    Dopis Marine T. Ravnik,


Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in  zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad.2)
Obravnava razvojnega programa Občine.
Sklep: daje se pozitivno mnenje k projektom Občine s katerimi smo bili seznanjeni na pretekli seji, z naslednjimi dopolnitvami, da se v program vključi še:
-    pridobitev prostorov za Dom krajanov v sedanji gostilni Kozovc ali v sedanji knjižnici, podstrešni prostori Graščine niso primerni,
-    ureditev mestnega parka pred Grajskim dvorom,
-    ureditev sprehajalne poti ob grajskem obzidju,
-    ureditev mirujočega prometa na Cankarjevi (garažna hiša, ki je že v veljavnem ZN) in Gradnikovi ulici,
-    ureditev atletskega parka pri OŠ ATL s 6 stezami za tek (ne le s tremi!), ter vključitev predstavnika KS v Odbor za šport s čimer bi se povečala obveščenost krajanov s predvidenimi športnimi projekti,
-    čimprejšnja rekonstrukcija Šercerjeve ulice,
-    izgradnja kolesarske steze v mestu in iz mesta (projekt?),
-    ureditev-asfaltiranje makadamske ceste (vsaj klanca) iz Gorice proti Dvorski vasi,
-    razširitev ceste v stare Vrbnje (od št. 16 do 14a),
-    pobuda za izgradnjo rondoja pri Šparu in Tušu, ne pa pod vrtcem na Kranjski,
-    pobuda za Gasilski dom in parkirišče za turistične avtobuse med bencinsko črpalko na magistralki in novo vzporedno cesto (ob Bevkovi).

Ad.3)
Obravnava in sprejem predloga za grb in zastavo KS Radovljica
Občino je potrebno zaprositi za uporabo grba mesta Radovljice (ki ga KS že uporablja);
Sprejet je bil Sklep: za zastavo KS se potrdi odločitev Komisije za kulturo in se sprejme predlog g. Sinobada (rastoča rdeča špica na srebrni podlagi v razmerju 2:3, ki simbolizira zvonik, pomol, sotočje, ortenburški grb). Za praznik KS se v Tiskarni Žbogar naroči 20 zastav raznih velikosti.
Sprejet je bil Sklep: pripravi se sklep o simbolih KS (grb, zastava) in prazniku KS.

Ad.4)
Pregled priprav na praznik KS.
Sprejeti so bili Sklepi:
Praznuje se 31.5. ob 18h na Linhartovem trgu, nastopi ansambel Bid Bang, povezuje Simona Vodopivec, rezervacija Graščine za razstavo je že opravljena, razstava Vurnik (dogovori se Pangerc z Rodmanom), zloženka (osnutek Pangerc – K. Rodman, tisk Knjigoveznica), pogostitev na trgu odpade, prav tako šahovski turnir, ob 20h je v Graščini zborovski koncert in do takrat mora biti naš program zaključen, seznam vabljenih: predsedniki KS, člani občinskega sveta, častni občani, + (dogovor z Manco), praznovanje se financira iz sredstev predvidenih za Božični sejem, ki ga KS v prihodnje ne bo več organizirala zaradi preslabega odziva krajanov.
Sprejet je bil Sklep: v okviru praznovanja se opravi zasaditev mariborske vinske trte ob 17h na vrtu gostilne Kunstelj; služnostno pogodbo z Gostilno Kunstelj in pogodbo s Šparonom (za vzdrževanje trte) s strani KS podpiše predsednik KS, program pripravi ga. Avguštin, ozvočenje Klemen Černe, poje pevski zbor Lipa, dva harmonikarja, narodne noše, potrdi se scenarij za praznik in zasaditev trte, Odbor se sestane 13.5. ob 18.30 uri.

Ad.5)
Obravnava osnutka statuta Občine Radovljica.
Seznanitev z dopisom pripomb KS Lesce – podpre se vse pripombe, poleg tega se Občini posreduje še naslednje, ki se nanašajo na:

63.člen
3. odstavek se spremeni tako, da se glasi:« Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava in v okviru tega statuta sodeluje pri urejanju in opravljanju javnih zadev lokalnega pomena na svojem območju in opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti občine oziroma svojim statutom.«
64.člen
1. odstavek se spremeni tako, da se glasi:« Razmerja med občino in krajevnimi skupnosti se uredijo z odlokom.
3. odstavek se spremeni tako, da se glasi:« Za delovanje sveta krajevne skupnosti svet krajevne skupnosti lahko sprejme svoj poslovnik, ki ne sme biti v nasprotju s poslovnikom občinskega sveta, ali se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta«.
65.člen
2. odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Krajani odločajo o lokalnih javnih zadevah preko sveta krajevne skupnosti, ki ga volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice, na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih v skladu s tem statutom.«

67.člen
zadnji stavek se spremeni tako, da se glasi: »Velikost, uporabo in hrambo žiga krajevne skupnosti določi s sklepom predsednik sveta KS.«
      68.člen
      točka b se spremeni tako, da se glasi: »dajejo predloge in sodelujejo pri izvajanju 
      investicij  
      na področju javne komunalne infrastrukture«,
      doda se nova h točka, ki se glasi: »organizirajo in skrbijo za izvedbo gradenj objektov v 
      njeni pristojnosti (za skupne potrebe krajanov)«,
     doda se nova i točka »skrbijo za vzdrževanje svoje nepremične lastnine in lastnine dane v 
      upravljanje«,
     doda se nova j točka upravljajo, gradijo in vzdržujejo: krajevne ceste in javne poti, 
     površine
     za pešce in kolesarje, igrišča za šport, rekreacijo, otroška igrišča in druge športne objekte
     ter  naprave v lasti KS, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine
     3. odstavek točka a se spremeni tako, da se glasi: »dajejo predloge, sodelujejo in skrbijo za  
     pokopališke storitve in organiziranost pogrebe službe, urejajo pokopališča in skrbijo za 
     ostale storitve v zvezi s pokopališko dejavnostjo v skladu z občinskim odlokom in na
     krajevno običajen način.«
     4. odstavek:
     doda se nova i točka, ki se glasi: »sprejema statut in poslovnik ter druge splošne akte
     krajevne skupnosti«,
     doda se nova j točka, ki se glasi:« sprejema proračun in zaključni račun krajevne skupnosti
     kot sestavni del proračuna občine«,
    doda se nova k točka, ki se glasi: »sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje  
     vrednost svojega premoženja«,
    doda se nova l točka, ki se glasi: »za prispevek k razvoju krajevne skupnosti lahko 
     podeljujejo priznanja in nagrade zaslužnim krajanom, organizacijam in društvom«
     5. odstavek:
     točka a se spremeni tako, da se glasi: »spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem 
     obveščajo štab civilne zaščite, po potrebi tudi prebivalstvo«,
    doda se nova točka c, ki se glasi: »sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in  
     reševanja«,
    doda se nova točka d, ki se glasi: »sodelujejo pri skrbi za požarno varnost in varnost 
    občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč«.
    6. odstavek:
    točka a se spremeni tako, da se glasi: »dajejo mnenja in predloge glede odtujitve in  
    pridobitve nepremičnega premoženja na območju njihove skupnosti v lasti občine, o kateri 
    odloča občinski svet«,
    točka c se spremeni tako, da se glasi: »upravljajo in razpolagajo z lastnim premoženjem,  
    pod pogoji, določenimi v tem statutu ali aktu občine ali statutu krajevne skupnosti«
    7. odstavek:
    točka a se spremeni tako, da se glasi: »podpirajo kulturno, športno in mladinsko dejavnost 
    ter razvoj športa in rekreacije in druge društvene dejavnosti na območju krajevne
    skupnosti«
    8. odstavek:
    točka b se spremeni tako, da se glasi: »opravljajo ali urejajo druge zadeve javnega pomena
   v   okviru tega statuta in aktov občine ali statutu krajevne skupnosti«,
   doda se nova točka c, ki se glasi: »lahko predlaga, organizira in izvaja javna dela«

   73.člen
   a točka 2. odstavka, se spremeni tako, da se glasi: »obravnava vprašanja iz občinske
   pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo, ter oblikuje 
   svoja stališča in mnenja, predloge«,
  4. odstavku se doda stavek, ki se glasi: »Zbor krajanov skliče predsednik sveta KS na lastno 
  pobudo ali pobudo sveta krajevne skupnosti.«
  74. člen
  v 3. odstavku se na koncu doda »in statut krajevne skupnosti«.


Ad.6)
Razno.
-    Za obnovo mostička na Gubčevi sta prispeli dve ponudbi.
-    Sprejet je bil sklep:
      Za izvajalca se izbere Gradnje Krašovec, brez projektantskega nadzora, 
      gradbenega zagotovi KS,
-    Dopis Marine T. Ravnik: Sprejet je bil  Sklep:
      do nadaljnjega se krajane o sejah sveta KS in Odborov KS obvešča na običajen
      način preko občinske oglasne deske, osebno se krajanov na seje ne vabi!
-    Poskrbeti je potrebno za pogostejše čiščenje listja v abaciji,
-    Sprejet je bil sklep:
      Policiji poslati dopis za pogostejše kontrole hitrosti na ulicah v mestu
      (Cankarjeva, Gradnikova, Gorenjska,…)

Seja je bila končana ob 21.15 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Zvonko Prezelj

 


11. seja

 

 KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 08.04.2008
 
Svet krajevne skupnosti


Z A P I S N I K


11. redne seje sveta, ki je bila dne 07.04.2008 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Franc Markelj, Varja Jensterle, Janez Kocijančič, Ladislav Eržen, Marko Podržaj, Nadja Jere, Ivana Varl,  Zvonko Prezelj, Januša Avguštin, Marko Markelj, Olga Lotrič, Matjaž Pangerc
Opravičeno odsotni: Peter Žula,
Odsotni: Boris Sodja,
Ostali prisotni: Janko S. Stušek, Boris Marčetič, Langus Alenka, Tanja Pogačnik, Jure Klančnik,
 
DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Razvojni programi Občine – predstavi g. župan s sodelavci.
3.    Praznik KS; lokacija zasaditve cepiča najstarejše trte iz Maribora.
4.    Poročilo predsednika Odbora za prostor.
5.    Pregled in potrditev zaključnega računa in premoženjske bilance.
6.    Organizacijske spremembe v vodstvu KS, članstvo v odboru KS.
7.    Razno
-    kulturnovarstveni pogoji za ureditev okolice cerkve – zastopanje KS na usklajevalnem sestanku,
-    prošnja za finančno pomoč pri prireditvah – g. Magušar
-    soorganizacija pri poslikavi panjskih končnic na Linhartovem trgu (ozvočenje 16.5.08 med 8 in 14 uro).

Seja je bila pričeta z minuto molka v spomin na preminulo predsednico sveta KS Mijo Žagar.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in  zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, na zapisnik pa naslednji: drog za zastavo pri lipi še ni urejen - uredi g. Eržen; glede izterjave dolžnika Rjazjancev Davida še ni novosti-posvetovati se je potrebno s strokovno službo Komunale.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad.2)
Razvojni programi Občine do leta 2013.
Projekte predstavi direktor občinske uprave g. Marčetič, ki uvodoma pove, da bo v jeseni pripravljen dvoletni proračun za leti 2009 in 2010. KS so že oddale novelacije razvojnega programa. Na območju KS Radovljica so v realizaciji naslednji projekti-investicije:
-    rekonstrukcija Ceste svobode: drugo leto naj bi bila opravljena do nadvoza nad ŽP,
-    športni park: novi del zaključen v juniju, nato sledi obnova obstoječih igrišč (še vprašljiva zaradi sodnega spora),
-    graščina: dela so v IV.  fazi (zaključevanje strehe, dvigalo, pokrivanje V atrija, fasada) in bodo gotova letos; drugo leto podstrešje in klet,
-    AC: maja bo preusmerjen promet na AC, v delu je 2x rondo Lesce, rekonstrukcija Ljubljanske s pločniki, rekonstrukcija Kranjske in 2x rondo, TUŠ-pločnik do Filipiča in rekonstrukcija dela Gradnikove, parkirišče za avtobuse,
-    kare H: bodo 4 objekti, spodaj garažna hiša, v objektih poslovni prostori, knjižnica, visoka šola, študentski dom. Gradbeno dovoljenje bo predvidoma ta teden, nato ureditev cestnega obroča, nova cesta od kareja H do Kopališke,
-    bivši Merkur: predvidoma garažna hiša v 4 nivojih, javne sanitarije, stanovanjski del. Javno/zasebno partnerstvo, drugo leto predviden pričetek del,
-    objekt pri šp. parku (nasproti Živil): javno /zasebno partnerstvo, 100 parkirišč, balinišče/bovling, garderobe za športnike, WC-ji, trgovinica, gostinski lokal,
-    gostinski lokal (Vinoteka) pod Linhartovo dvorano: izbor najemnika,
-    projekt atletskega parka pri OŠ je v delu,
-    plezalna stena za potrebe alpinistov ne bo v šp. parku, ampak pri OŠ ATL.
G. Stušek je dodal, da se izvajajo dela na rondoju med Radovljico in Lescami, gradnja 14 varovanih stanovanj pa še ni stekla.
Ga. Langus je navedla, da je iz KS Radovljica za novelacijo prejela predlog za dom krajanov s prostori za društva, dnevni center aktivnosti in za decembrski praznični program. Poleg tega je predvideno še: obnova ZD (adaptacija, menjava oken, ureditev kleti) obnova OŠ ATL (okna, fasada, atletski park), nov dom PGD.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali vsi prisotni, pridobljene so bile naslednje informacije:
-    dom krajanov: sedanji dom upokojencev je v denacionalizacijskem postopku in je potrebno počakati na rešitev, sedanja knjižnica naj bi bila prodana, sredstva porabljena za novo, možnost je na podstrešju graščine-glede primernosti in pobude se dogovori Pangerc,
-    parkirišče za avtobuse: za nekaj avtobusov bo pri TUŠ-u, večje ni predvideno,
-    nakup drobnega tehničnega blaga v Radovljici ni možen, preveč pa živilskih trgovin in gostinskih lokalov: prostori so v starem delu mesta, bodo tudi v kareju H, vendar ni interesa trgovcev takega profila,
-    ponovno je bil predlagan tudi projekt sprehajalne poti: šlo naj bi le za ureditev parkirišča in Lectarjevega vrta s stopnicami do Trubarjeve,
-    ni prehoda za pešce proti Merkur/Merkatorju: to bo urejeno v sklopu rondoja,
-    križišče pri Sparu: ne bo rondo temveč T z razširitvijo, ker za rondo ni prostora, Gradnikova bo razbremenjena z rondojem Radovljica/Lesce in priključkom na magistralko,
-    ureditev Grajskega parka, obzidje razpada, obeliski: ureditev se prične po izgradnji parkirne hiše, ne bo več parkirišča in igrišča; »oranžerija« je pod 12 plombami in se ne da nič narediti; kup zemlje je depo za nasutje parkirišč,
-    parkiranje ob blokih na Cankarjevi: funkcionalne površine še niso odmerjene in zarisane, v bodoče bo to urejeno, v delu je študija mirujočega prometa,
-    decembrske prireditve so vse na isti dan, uro: nalogo koordinacije ima LTO, ki pa je ne opravlja; napisati pobudo za koordinacijo in jo poslati LTO-ju,
-    dom PGD: prostorska stiska je ker je le 30% površin namenjeno dejavnosti gasilstva, ostalo stanovanjskim in drugim poslovnim dejavnostim; možnost zamenjave doma za lokacijo na periferiji, možnost dozidava garaže,
-    C. svobode: je zelo zahteven projekt, ki zahteva potrpežljivost ljudi.

Ad.3)
Praznik KS; lokacija zasaditve cepiča najstarejše trte iz Maribora.
Sklep: predlagana lokacija zasaditve trte na vrtu gostilne Kunstelj se soglasno potrdi, lastnik prostor uredi na njegove stroške v dogovoru z arhitektom Smrekarjem, pravna služba občine pripravi potrebne ustrezne pogodbe (pregleda jih g. Prezelj, potrdi svet KS). Prireditev se pripravi dne 31. 5. dan pred praznikom KS-1.6., ko je dan rojstva arhitekta Vurnika.
Odbor za prireditev: Občina, KS, Šparon.
S strani KS sodeluje in organizira komisija za kulturo (Avguštin, Lotrič, Jere, Kocijančič), Prezelj, Markelj F., Pangerc. Sestanek predvidoma 14.4.08, ko se opredeli vsebina.

G. Stušek s sodelavci odide, seja se nadaljuje po dnevnem redu.

Ad.4)
Poročilo predsednika Odbora za prostor.
Predsednik predstavi problematiko iz zapisnika. Mostiček na Gubčevi se podira zato je potrebno urgentno dobiti izvajalca (Promas, Agit 2000), da pripravi ponudbo in se zadevo čimprej realizira. Asfaltiranje dela Langusove se tudi realizira v letošnjem letu.
Zapisnik je soglasno sprejet in potrjen.

Ad.5)
Pregled in potrditev zaključnega računa in premoženjske bilance.
Pregledan je bil zapisnik finančne komisije, potrdi se zaključni račun in premoženjska bilanca.

Ad.6)
Organizacijske spremembe v vodstvu KS, članstvo v odboru KS.
Ugotovitveni sklep: zaradi smrti predsednice sveta KS Mije Žagar je na predlog podpredsednika soglasno izvoljeni novi predsednik sveta KS Radovljica g. Zvonko Prezelj, ki je istočasno tudi član v Odboru Krajevnih skupnosti Občine Radovljica; g Franc Markelj soglasno še naprej opravlja funkcijo podpredsednika sveta KS Radovljica. Nadomestne volitve v svete KS se opravijo v primeru ko preneha mandat več kot 1/3 članov (110 člen Zakona o lokalnih volitvah). Svet KS Radovljica deluje naprej s 14 člani.

Ad.7)
Razno.
-    kulturnovarstveni pogoji za ureditev okolice cerkve: pregleda Odbor za prostor KS in zagotovi zastopanje na usklajevalnem sestanku,
-    prošnja za finančno pomoč pri prireditvah g. Magušar: odobri se 100 €,
-    sodelovanje pri poslikavi panjskih končnic: KS financira ozvočenje prireditve 16.5.08 na Linhartovem trgu, izvajalec Sinkopa oz. Črne Klemen?,
-    predstavitev obcestnega prostora po izgradnji AC: udeleže se člani odbora za prostor in ostali zainteresirani člani sveta KS,
-    slaba vidljivost semaforja pri TIC ob močni svetlobi: opozoriti Občino.

Seja je bila končana ob 21.30 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič                        Podpredsednik Sveta KS:
                                            Franc Markelj

 


10. seja

 

 KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 18.01.2008
 
Svet krajevne skupnostiZ A P I S N I K


10. redne seje sveta, ki je bila dne 17.01.2008 ob 17.30 uri v prostorih Gostilne Avguštin, Linhartov trg 15, Radovljica


Prisotni:, Franc Markelj, Varja Jensterle, Peter Žula, Janez Kocijančič, Ladislav Eržen, Marko Podržaj, Nadja Jere, Ivana Varl,  Zvonko Prezelj, Boris Sodja, Olga Lotrič, Matjaž Pangerc
Opravičeno odsotni: Mija Žagar, Januša Avguštin, Marko Markelj,
Odsotni:
 
 
DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo o božičnem sejmu.
3.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, na zapisnik pa naslednja: drog za zastavo pri lipi se uredi tako, da bo zastava pravilno visela (g. Eržen).
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad.2)
Vsebinsko poročilo božičnega sejma.
O božičnem sejmu so razpravljali vsi navzoči, dokončno stališče je, da oblika sejma ni smiselna in da se ga v taki obliki opusti, poskrbi pa se za druge dogodke, ki bi privabili ljudi in poživili trg, KS pa je sponzor takega dogodka, ne pa organizator celotnega dogajanja v Decembru. Poročilo o sejmu je sprejeto in potrjeno.


Ad.3)
Razno.
-    Sofinanciranje literarnega dela Bibe Jamnik: KS za te zadeve ni pristojna, zato naj pisateljica kontaktira Občino (kultura-ga. Odar). O tem se jo pisno obvesti,
-    Dopis Marije T. Ravnik: v vednost smo prejeli pošto naslovljeno na Občino oz. Odbor KS in se z njo seznanili. Odgovori naj ji pozvani naslovnik, KS pa zaenkrat ne.
-    Odpis terjatev: Svet KS se strinja, da se ODPIŠE zastarane terjatve do: Grilc Slavko (sporen račun za elektriko na tržnici v višini 179,36 € iz leta 2004) in Billabong-Knežević s.p. (račun za transparent v višini 125,69 € iz leta 2006); DEVA, Rjazancev s.p.(račun za transparent v višini 504,46 € iz leta 2005) pa se preveri možnost nadaljnje izterjave (kontaktirati Komunalo-ga. Zdenka Kočan).

-    lastništvo povezovalne pešpoti mimo Špara proti Filipiču je javno dobro, preveri se še eventuelne plombe na zemljišču in možnost ureditve,
-    pri pustni prireditvi (2.2.2008-organizira jo TD) KS poskrbi za krofe (500 kosov) in razdelitev (Varl, Jensterle), pogostitev sodelujočih mask na vozovih pri Avguštinu, ter da na razpolago prostor za preoblačenje v prostorih KS.
-    na naslednji seji se obravnava tudi vsebina praznika KS – 1.6.

Seja je bila končana ob 20.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednica Sveta KS:
                                            Mija Žagar

 


9. seja

 

 KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 11.01.2008
 
Svet krajevne skupnostiZ A P I S N I K


9. redne seje sveta, ki je bila dne 10.01.2008 ob 19. uri v prostorih Gostilne Avguštin, Linhartov trg 15, Radovljica


Prisotni:, Franc Markelj, Varja Jensterle, Peter Žula, Janez Kocijančič, Ladislav Eržen, Marko Podržaj, Nadja Jere, , Januša Avguštin, Zvonko Prezelj
Opravičeno odsotni: Mija Žagar, Ivana Varl, Marko Markelj,
Odsotni: Boris Sodja, Olga Lotrič, Matjaž Pangerc
 
 
DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Vsebinsko poročilo božičnega sejma.
3.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad.2)
Vsebinsko poročilo božičnega sejma.
O božičnem sejmu so razpravljali vsi navzoči, dokončno stališče o obliki, vsebini in prihodnosti sejma se zavzame na naslednji seji, ko bo pripravljeno tudi finančno poročilo.


Ad.3)
Razno.
- Svet KS se je seznanil s stališči zadnje seje Odbor za prostor KS Radovljica:
Glede Priprava novelacije razvojnega programa občine Radovljica za leto2008 in za leta 2009-2013.
se strinja razvojnim programom s predlogi, da se v program doda k točkam:
-    4.1.2: decembrski praznični program (miklavž, božiček, dedek mraz, silvestrovanje, stojnice,…),
-    4.1.4: ureditev doma krajanov z dnevnim centrom aktivnosti za starejše in društva občine Radovljica.

Program naj omogoča prilagoditve, dopolnitve in usklajevanja programa s krajani. Vsi že začeti projekti naj se nadaljujejo in zaključijo v predvidenih terminih, nezačeti pa se zaradi rebalansa lahko po možnosti zamaknejo.
Glede obravnave Predloga prometne ureditve Kranjske ceste:
Odbor za prostor KS in svet KS Radovljica podpirata predvideno ureditev Kranjske ceste z dvema krožiščema (rondojema), obojestranskima pločnikoma in kolesarskima stezama.
Svet KS omenjena stališča potrjuje in se pošljejo Občini.

-    preveriti je potrebno lastništvo povezovalne pešpoti mimo Špara proti Filipiču in možnost ureditve,
-    zastava pri lipi: tam se predvideva odcep proti Vurnikovi galeriji, zato se obstoječi drog popravi (izvede g. Eržen),
-    osvetlitev cerkve: g. Eržen pripravi predračun ureditve
-    naslednja seja 17.1.08 ob 17.30 pri Avguštinu

Seja je bila končana ob 20.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednica Sveta KS:
                                            Mija Žagar

 


8. seja

 

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 11.12.2007
 
Svet krajevne skupnostiZ A P I S N I K


8. redne seje sveta, ki je bila dne 10.12.2007 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni:, Marko Markelj, Franc Markelj, Peter Žula, Olga Lotrič, Janez Kocijančič, Matjaž Pangerc, Zvonko Prezelj, Ivana Varl, Varja Jensterle, Nadja Jere
Opravičeno odsotni: Mija Žagar,
Odsotni: Boris Sodja, Marko Podržaj, Ladislav Eržen, Januša Avguštin
Prisotni vabljeni:
 

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika Odbora za prostor.
3.    Potrditev imenovanja člana KS v Komisijo za spremljanje izgradnje nove knjižnice v Radovljici.
4.    Poročilo predsednice Komisije za kulturo glede Božičnega sejma.
5.    Razno:
-    vloga za donacijo pevski zbor Lipa,
-    pobuda Občini za nabavo stojnic,
-    obisk starostnikov v Domu Dr. J. Benedika,
-    dom krajanov-zavzemanje za prostore sedanje knjižnice
-    določitev termina zadnje seje sveta KS v letošnjem letu.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Ad.2)
Poročilo predsednika Odbora za prostor.
Predsednik Odbora za Prostor prisotne seznani z vsebino zapisnika, svet KS zapisnik sprejme z naslednjimi pripombami:
-    področje »bunkerja« na Cankarjevi se  spomladi uredi (obrezovanje grmičevja, košnja, požig kupa vejevja), projektno nalogo za ureditev pripravi Matjaž Pangerc, na tej osnovi se pridobi tri ponudbe krajinskih arhitektov (Kučina, Dolinar, Ropač), predhodno je potrebno pridobiti meje občinskega zemljišča,
-    prouči se možnost izvedbe pločnika od Bora do odcepa za Iso-span bloke,
-    po možnosti se nadaljuje projekt sprehajalne poti ob mestnem obzidju,
-    Železnicam pisati dopis za ureditev objekta s stopniščem na ŽP,
-    Komunali izpostaviti problematiko pluženja parkirišča pred TIC.

Ad.3)
Potrditev imenovanja člana KS v Komisijo za spremljanje izgradnje nove knjižnice v  Radovljici.
Svet soglasno potrdi imenovanje Zvonka Prezlja v Komisijo; o tem se pisno obvesti Občino.


Ad.4)
 Poročilo predsednice Komisije za kulturo glede Božičnega sejma.
Podpredsednik in tajnik navzoče seznanita s pripravami na sejem: stojnice, število stojničarjev, program prireditev, predstavitev sejma (plakati, transparent, radio Triglav-objave). Glede na to, da ni zagotovljeno financiranje postavitve odra (Gradbinec) se poizkusi dobiti zunanje sponzorje (Komunala,?,..), oziroma se financira iz prostih sredstev KS-ta možnost se preveri v računovodstvu.

Ad.6)
Razno.
-    Vloga za donacijo ŽPZ Lipa: svet KS odobri 200€, kar se nakaže na njihov TR,
-    Problematika stojnic: napiše se pobuda Občini in predlaga ga. Majdi Odar, da organizira skupen sestanek vseh potencialnih uporabnikov stojnic (TIC, KS, Linhartova dvorana, obrtniki, politične stranke,…), kjer bi se dogovorili o morebitnem enotnem nakupu stojnic,
-    Obisk starostnikov KS v Domu dr. Janka Benedika: opravijo predsednica, podpredsednik in tajnik KS dne 18.12.07 ob 10.30 uri; pripravi se pozdravni govor in darilca za 45 starostnikov, organizira nastop pevk in citrarja, pripravi se manjšo pogostitev, … Obenem jih obišče in obdaruje tudi predstavnica RK,
-    Prostori za Dom krajanov: Občini se napiše pobudo za zagotovitev prostorov v novem kulturnem objektu na »kareju H«, oziroma v prostorih sedanje knjižnice,
-    Termin zadnje seje v letošnjem letu: zaradi splošnih obveznosti navzočih in zasedenosti gostinskih objektov se seja soglasno izvede v Gostilni Avguštin 10.1.2008 ob 19h.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Podpredsednik Sveta KS:
                                            Franc Markelj

 


7. seja

 

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 23.10.2007
 
Svet krajevne skupnostiZ A P I S N I K


7. redne seje sveta, ki je bila dne 22.10.2007 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni:, Marko Markelj, Franc Markelj, Peter Žula, Olga Lotrič, Janez Kocijančič, Matjaž Pangerc, Zvonko Prezelj, Ivana Varl, Januša Avguštin, Varja Jensterle
Opravičeno odsotni: Mija Žagar,
Odsotni: Boris Sodja, Marko Podržaj, Ladislav Eržen, Nadja Jere
Prisotni vabljeni:
 

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika Odbora za prostor; potrditev poimenovanja ulic-nadaljevanje postopka.
3.    Imenovanje namestnika predstavnika v Odboru krajevnih skupnosti Občine Radovljica.
4.    Uvrstitev interventne ureditve meteornih voda na cestišču v plan investicij (Štrukljeva, Špicarjeva, Gregorčičeva, Kajuhova, C. svobode, Kranjska).
5.    Poročilo predsednice Komisije za kulturo.
6.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb, razen da se preplastitev pločnika in menjava robnikov na desni strani Cankarjeve ulice opravi po možnosti letos, drugače takoj spomladi.
Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Ad.2)
Poročilo predsednika Odbora za prostor; potrditev poimenovanja ulic-nadaljevanje postopka.
Predsednik Odbora za Prostor prisotne seznani z vsebino zapisnika, svet KS potrdi že oblikovane sklepe:
-    problematika hrupa in širitve ALC: KS predlaga ALC-ju, da se vzpostavi (obnovi) sporazum med s hrupom prizadetimi Krajevnimi Skupnostmi iz katerega bo razviden letališki red, urnik letenja in koridorji ter bo javno obravnavan in potrjen na občinskem svetu ter transparenten za vse krajane,
-    problematika meteorne vode iz cestišča na Jelovški-Reš: g. Reš je dal soglasje, da se na njegovem zemljišču izvede ponikovalnica za meteorne vode, ki tečejo po Jelovški ulici. Napiše se pobuda Občini, da se zaradi nesolidne izgradnje cestišča (investitor je bila Občina, izvajalec Gradbinec) dogradi ustrezen odvod meteorne vode iz cestišča. O problematiki se z direktorjem občinske uprave predhodno pogovorijo predstavniki KS: Franc Markelj, Marko Markelj in Bojan Gregorčič.
-    problematika meteorne vode-Žveglič: za odvajanje meteornih voda mora poskrbeti praviloma vsak lastnik objekta, poiskati mora strokovno rešitev in pristopiti k tehnično pravilni rešitvi odvodnjavanja. Pisno se o tem obvesti g. Žvegliča.
-    Dopis krajanov Vrbenj: KS podpira predvideno izgradnjo pločnika proti Dolencu in obenem predlaga, da se pločnik podaljša tudi od podvoza do Nove vasi; Občino se opozori na morebitno nezadostno odvodnjavanje meteornih voda iz novega podvoza.
-    Vlogi za odkup/menjavo zemljišča: Anderle-pozitivno za odkup, Mašović-negativno za predlagano menjavo.
-    poimenovanja novih ulic v Radovljici: spremeni se prvotni sklep sveta KS, ki sedaj glasi:
-    Kare »H«: se poimenujeVurnikov trg,
-    Langusova 2: se poimenuje Langusova ulica, saj gre le za 20 hiš, ki bodo zaokrožile naselje v celoto (cca. 100 hišnih številk), nadaljnje pozidave tam niso več možne,
-    Cona ob čistilni napravi: se poimenuje Savska cesta in naj zajema vse področje od odcepa iz Ljubljanske ceste pri trafo postaji do cone ob čistilni postaji vključno s stanovanjskima hišama Oman (Gregorčičeva 28 – »vahtnica«) in Tonejc (Gradiška pot 8), za katere Občina zagotovi sredstva za zamenjavo vseh dokumentov. Spremenjen sklep se pošlje občinski upravi, objavi v Deželnih novicah in gre v enomesečno javno razpravo (predvidoma med 15.11. in 15.12.07) v prostorih KS v času uradnih ur.
-    Za zamenjavo droga za državno zastavo pri lipi se pridobi dodatne ponudbe.

Ad.3)
Imenovanje namestnika predstavnika  v Odboru krajevnih skupnosti Občine Radovljica.
Soglasno je do vrnitve Mije Žagar imenovan predstavnik v Odboru krajevnih skupnosti Občine Radovljica g. Franc Markelj, podpredsednik sveta KS.

Ad.4)
Uvrstitev interventne ureditve meteornih voda na cestišču v plan investicij.
Ob nedavnih poplavah se je pokazalo več pomanjkljivosti pri odvajanju meteornih voda iz cestišč (poškodovani odtoki in jaški: Štrukljeva, Špicarjeva, Gregorčičeva, Kajuhova, C. svobode, Kranjska cesta), ki jih takoj odpravi Komunala, financira se iz sredstev investicij KS.Občino se opozori tudi na nepravilnost odvodnjavanja meteornih voda na začetku C. svobode (št.2), kjer cestišče nima ustreznega nagiba.


Ad.5)
 Poročilo predsednice Komisije za kulturo.
Predsednica Komisije za kulturo seznani prisotne z vsebino zapisnika, na katero ni bilo pripomb. Predstavi tudi termin in obseg letošnjega božičnega sejma, ki bo podoben lanskoletnemu, vseboval naj bi tudi karaoke otrok, predstavitev manjših glasbenih skupin s priredbami božične glasbe, delavnice... Podrobnosti organizacije so že dogovorjene, organizacijski odbor se sestane predvidoma sredi novembra.


Ad.6)
Razno.
-    Oblikovanje mnenj za odkup zemljišča: vloga Dernič Janko, Triglavska 31: svet KS daje pozitivno mnenje za predvideni odkup zemljišča,
-    Napiše se pobuda Občini, da se prostori sedanje knjižnice (cel objekt) po selitvi knjižnice v nove prostore preuredi v dom krajanov, kjer bi imele prostore vse interesne dejavnosti v občini,
-    Občini se napiše pobuda, da bi bil odcep iz sedanje magistralke pri Elektro postaji odprt tudi za promet z osebnimi vozili,
-    Komunali, ki je že pridobila predračun podjetja Izolacije Kepic za ureditev kupole nad mrliškimi vežicami (s črno izolacijo) v znesku 48.000 €  se predlaga rešitev problema z delnimi – lokalnimi sanacijami kupole, ki zahtevajo manj sredstev za ureditev stanja (možen izvajalec npr. Saning Kranj) in so bolj primerne kot celotno prekritje kupole.
Seja je bila končana ob 19.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Podpredsednik Sveta KS:
                                            Franc Markelj


 6. seja

 KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 12.09.2007
 
Svet krajevne skupnostiZ A P I S N I K


6. redne seje sveta, ki je bila dne 11.09.2007 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Mija Žagar, Marko Markelj, Franc Markelj, Peter Žula, Olga Lotrič, Janez Kocijančič, Matjaž Pangerc, Zvonko Prezelj, Ivana Varl, Nadja Jere
Opravičeno odsotni: Januša Avguštin, Varja Jensterle, Ladislav Eržen
Odsotni: Boris Sodja, Marko Podržaj,
Prisotni vabljeni:
 

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Postopek za imenovanje ulice.
3.    Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
4.    Pregled investicij.
5.    Pregled finančnega poslovanja KS 1.1.-31.8.07.
6.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Ad.2)
Postopek za imenovanje ulice.
Predsednik Odbora za Prostor prisotne seznani s predlogi poimenovanja novih ulic v Radovljici, ki jih je Odbor za prostor potrdil na svoji seji:
-    Kare »H«: Vurnikov trg,
-    Langusova 2: Na prodnici ali Dremljeva ulica; svetniki se z glasovanjem 7:2 odločijo za poimenovanje Na prodnici,
-    Cona ob čistilni napravi: Savska cesta
Predlogi poimenovanja so potrjeni in se s kratko obrazložitvijo pošljejo občinski upravi.

Ad.3)
Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Predsednik Odbora za Prostor prisotne seznani s pripombami, ki jih je Odbor za prostor oblikoval na svoji seji in so že bile poslane občinski upravi. Na predstavljeno gradivo in pripombe ni dodatnih pripomb.

Ad.4)
Pregled investicij.
Svet KS se seznani s predvidenimi investicijami (Robniki Cankarjeva, pešpot Štrukljeva-Gradiška, mostiček Gubčeva), ki so predvidene za l. 2007, z njimi se strinja in se jih realizira. Predvidi se tudi preplastitev pločnikov na Cankarjevi, ne le menjava robnikov, pred tem pa se preveri še priključke na javno kanalizacijo za Cankarjevo 5-9; obenem se preveri tudi priključek na JK stavbe v kateri je TIC.

 Dne 12.9.07 je bil opravljen tel. razgovor g. Lukan (Komunala) – Gregorčič (KS) v katerem je g. Lukan pojasnil: zasebne hiše na levi strani Cankarjeve niso priključene na JK (priključek je potrebno plačati približno 460 € Občini in 40 € Komunali + delo ?, za vsako hišo in je strošek lastnika), poleg tega je v telesu pločnika vodovod, ki je nujno potreben zamenjave; to bi bilo smiselno urediti pred ureditvijo levega pločnika in robnikov, desni pločnik ni problematičen. O priključku TIC na JK nas bo obvestil.


Ad.5)
 Pregled finančnega poslovanja KS 1.1.-31.8.07.
Predsednik finančne komisije je predstavil ugotovitve komisije in komentar proračunske kartice, na katere ni bilo pripomb.


Ad.6)
Razno.
-    Komunala je že pridobila predračun podjetja Izolacije Kepic za ureditev kupole nad mrliškimi vežicami v znesku 48.000 €. Pridobiti je potrebno še popis del iz Domžal kjer je podobna kupola že obnovljena. KS sredstev za ta namen nima, niti jih ne predvideva, podpira pa aktivnosti za obnovo kupole in  zagotovitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna.
-    Čiščenje Linhartovega trga: poslati pobudo Občini, ker stebrički niso delovali več kot leto dni je na tlaku polno madežev od olja,…
-    Rondo pred Alpdomom urediti v naslednjem letu, za trikotnik pred občino predvideti nižje rastline
-    Urediti je potrebno vijake (za fiksiranje novoletne smreke), ki na rondoju pred notarjem predstavljajo nevarnost za pešce
-    Krajevni praznik: pobud občanov ni bilo, kot dogodek ob prazniku je možno vključiti posaditev najstarejše trte v SLO (Maribor-Lent), ki jo občini nudi g. Bobek; predvideti je potrebno možno lokacijo za trto in pritegniti vinogradniško društvo Šparon iz Radovljice
-    Nadhod Vrbnje: podana je bila informacija o ocenjeni vrednosti nadhoda nad AC, o tem da investitorja ni, neuporabnosti za kolesarje in invalide (stopnice, dolžina), bližina urejenega podvoza, majhnega števila pešcev,…

Seja je bila končana ob 21.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednica Sveta KS:
                                            Mija Žagar

 


5. seja

 

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 15.05.2007
 
Svet krajevne skupnostiZ A P I S N I K


5. redne seje sveta, ki je bila dne 14.05.2007 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Mija Žagar, Varja Jensterle, Marko Markelj, Franc Markelj, Peter Žula, Nadja Jere, Olga Lotrič, Ladislav Eržen, Marko Podržaj, Ivana Varl, Zvonko Prezelj
Opravičeno odsotni:, Matjaž Pangerc, Januša Avguštin, ,
Odsotni: Boris Sodja, Janez Kocijančič,
Prisotni vabljeni: Cene Praprotnik, Andrej Lapuh, Marko Koselj, Milena Vogelnik
 

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika odbora za prostor, obravnava pripomb na prostorski red.
3.    Poročilo predsednice Komisije  za kulturo.
4.    Informacija o izgradnji avtoceste (AC).
5.    Obravnava vlog za finančne donacije:
-    Tine Jarc: Informacijska analiza starih radovljiških utrdb
-    Urban Magušar: kulturni dogodki v Magušarjevi hiši
-    Pevsko društvo ATL: mešani pevski zbor
6.    Razno

Na začetku seje se svet KS dogovori, da se zaradi prisotnosti predstavnikov Šercerjeve ulice najprej obravnava tč. 4, nato pa seja nadaljuje po predlaganem dnevnem redu.

Ad.4)
Informacija o izgradnji  avtoceste (AC).
Predsednica sveta KS pojasni, da je bila na pobudo Občine formirana Komisija za spremljanje gradnje AC v katero so vključeni predsedniki KS ki gravitirajo na AC in zunanji člani. Prisotne seznani z naslednjimi informacijami, ki so jim bile predstavljene na sestanku Komisije:
-    Šercerjeva ulica bo kompletno obnovljena po končani izgradnji AC,
-    Trenutno je že polovična zapora (semafor) ceste proti Novi vasi, kasneje bo popolna zapora, kar bo zelo obremenjujoče za vse uporabnike,
-    Za vsako zaporo ceste se župan posebej dogovarja,
-    Poškodovane obvozne ceste bodo obnovljene,
-    O zaporah cest bodo krajani obveščeni preko medijev,
-    O priključku za Kropo še ni bilo govora, bo pa izveden kot rondo,
-    Nadhod Vrbnje je v fazi preverjanja projekta.
G. Praprotnik opozori še na naslednje pereče zadeve:
-    vzpostavitev razkopanega križišča Šercerjeva-Ljubljanska v prvotno stanje (dopis obč. inšp. Službi),
-    kršitve omejitev prometa na Šecerjevi - hitrost, teža tovornjakov, lokalni promet (dopis-urgenca Policiji),
-    udarne jame na cestišču – KS je pomladansko krpanje že opravila,
-    nezakrpane površine v križišču (dopis Komunali),
-    čiščenje cestišča – KS je pomladansko pometanje vseh cestišč opravila, dodatno se opravi samo na Šercerjevi,
-    preveriti je potrebno ali renta za Gramoznico še obstaja in kdo je upravičenec,
-    urgirati je potrebno reševanje zadeve K-grad pri obč. inšp. Službi.

Predstavniki Šercerjeve ulice odidejo, seja se nadaljuje po dnevnem redu.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Ad.2)
Poročilo predsednika odbora za prostor, obravnava pripomb na prostorski red.
Namestnik predsednika Odbora za Prostor prisotne seznani z vsebino zapisnika zadnje seje Odbora. Pripombe na Prostorski red potrdi tudi svet KS in se posredujejo Občini v obliki:

-    iz Prostorskega reda (PR) ni razvidno kaj bo ostalo od bivših Lokacijskih načrtov (LN), nujno je potrebno upoštevati veljavni Zazidalni načrt (ZN) Centralnega območja Radovljice z vsemi že predvidenimi objekti in prometnicami,
-    za vse nove cone pozidave je potrebno predvideti cestne povezave z obstoječim cestnim omrežjem,
-    besedilo Odloka naj ohranja obstoječo pozidavo naselij, predvideni novi objekti naj se skladno vključujejo v zasnovo okoliške pozidave (fleksibilnost z možnostjo dogovora),
-    na južni strani naselja Nova vas se predlaga zaokrožitev naselja v celoto z urejeno cestno infrastrukturo,
-    prav tako se za naselje Vrbnje (zgornji in spodnji del) predlaga zaokrožitev v celovito

V zvezi s prostorskim redom je potrebno preveriti lastništvo parcele Poljšak (nasproti Merkurja Lesce) in upravičenost fizične zapore poti (jarek, količek, znak).

Ad.3)
Poročilo predsednice Komisije  za kulturo.
Predstavljeno poročilo je bilo sprejeto in potrjeno. Za primeren datum praznika KS je potrjen termin 1.6. tj. datum rojstva arhitekta g. Vurnika. Potrebno je pridobiti soglasje g. Franceta Vurnika – potomca iz Ljubljane.

Ad.5)
Obravnava vlog za finančne donacije:
-    Tine Jarc: Informacijska analiza starih radovljiških utrdb
-    Urban Magušar: kulturni dogodki v Magušarjevi hiši
-    Pevsko društvo ATL: mešani pevski zbor
Sklep: Pevskemu društvu ATL-mešani pevski zbor (tr.07000-0000231338 pri GB PE Radovljica) in Urbanu Magušarju – Fabrika Fabijana (tr.03127-1000395085) se odobri donacija v višini 100 € vsakemu; g. Jarcu se ponudi soudeležba pri projektu Utrdb v višini 100€ v kolikor bo za sofinanciranje zainteresiran.

Ad.6)
Razno.
-    Občini se predlaga zarisovanje dveh prehodov za pešce in proučitev upravičenosti postavitve hitrostnih ovir na Cankarjevi ulici,
-    Raziskati je potrebno kako je s košnjo in odstranjevanjem grmovja na področju »bunkerja« v Cankarjevi ulici,
-    Redarsko službo občine je potrebno opozoriti na nevarnega psa v lasti g. Zupan Vojka iz Janševe ulice,
-    Policiji je potrebno urgirati pogostejšo prisotnost na Cankarjevi ulici (kontrola hitrosti, mopedistov,…),
-    Neurejenost stopnišča na ŽP Radovljica – direktorju SŽ, ki je lastnik objekta je potrebno poslati pobudo za ureditev poslopja (beljenje, okna,…), ki je sramota za celoten kraj.


Seja je bila končana ob 21.15 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednica Sveta KS:
                                            Mija Žagar

 


4. seja

 

 KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 16.02.2007
 
Svet krajevne skupnostiZ A P I S N I K


4. redne seje sveta, ki je bila dne 15.02.2007 ob 16.30 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Mija Žagar, Varja Jensterle, Marko Markelj, Janez Kocijančič, Franc Markelj, Peter Žula, Nadja Jere, Olga Lotrič, Ladislav Eržen
Opravičeno odsotni:, Marko Podržaj, Januša Avguštin, Ivana Varl,
Odsotni: Boris Sodja, Zvonko Prezelj, Matjaž Pangerc
 
 

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Predstavitev in potrditev Zaključnega računa 2006.
3.    Predstavitev in potrditev Poročila o božičnem sejmu.
4.    Predstavitev Strategije prostorskega razvoja Občine Radovljica z Urbanistično zasnovo Radovljica - Lesce


Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Predsednica je podrobneje pojasnila vsebino zapisnika.

Ad.2)
Zaključni račun 2006.
Predsednik finančne komisije g. Žula podrobno – po postavkah predstavi zaključni račun, indekse dodatno pojasni ga. Žagar, ki pove tudi, da je zaključni račun pripravljen neustrezno – v nerazumljivi obliki za KS, sicer pa v uporabni obliki za Občino. V zvezi z zaključnim računom 2006 sta sprejeta dva sklepa:
-    Zaključni račun se sprejme v obliki kot je bil posredovan,
-    2 dolžnika iz l. 2005 (Grilc Slavko, Deva-Rezjancev) se pisno obvesti, da je bila zadeva predana odvetniku v izvršbo, nakar se počaka in vidi reakcijo dolžnika, če ne poravna dolga se zadevo dejansko preda odvetniku.

Ad.3)
Poročilo o izvedbi Božično-novoletnega sejma.
Predstavljeno poročilo je bilo sprejeto in potrjeno. Za prihodnji sejem se okrepi pomoč pri izvedbi otroških delavnic, nekatere predmete potrebne za delavnice se zbira že preko vsega leta. Komisija za kulturo naj pripravi celoletni program delovanja na kulturnem področju.

Ad.4)
Predstavitev Strategije prostorskega razvoja Občine Radovljica z Urbanistično zasnovo Radovljica - Lesce
Vsi prisotni smo odšli v veliko sejno dvorano občine, kjer je bila predstavljena strategija prostorskega razvoja na kateri je bilo možno dati pripombe in mnenja.

Razno.
-    Odobri se nakup novega pisarniškega stola za potrebe delovanja KS,
-    Podpre se pobuda krajanov Vrbenj in Gorice pri zagotovitvi nadhoda za pešce in kolesarje preko bodoče AC pri sedanjem bencinskem servisu,
-    Predlaga se postavitev ogledal na križišču Ljubljanske in Langusove ulice, ter Bazoviške in Gregorčičeve ulice,
-    Predlaga se dodatna označitev novega parkirišča pri ZD Radovljica


Seja je bila končana ob 21.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednica Sveta KS:
                                            Mija Žagar

 


3. seja

 

 KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 19.12.2006
 
Svet krajevne skupnostiZ A P I S N I K


3. redne seje sveta, ki je bila dne 18.12.2006 ob 18. uri v prostorih Gostilne Avguštin, Linhartov trg 15, Radovljica


Prisotni: Mija Žagar, Varja Jensterle, Ivana Varl, Marko Markelj, Janez Kocijančič, Franc Markelj, Matjaž Pangerc, Peter Žula, Marko Podržaj, Nadja Jere, Olga Lotrič, Januša Avguštin
Opravičeno odsotni: Ladislav Eržen
Odsotni: Boris Sodja, Zvonko Prezelj
 
 
DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Predstavitev finančnega načrta 2007/2008.
3.    Predstavitev programa božično-novoletnega sejma.
4.    Razno

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Predsednica je podrobneje obrazložila problematiko krajanov Langusove in Šercarjeve ulice.

Ad.2)
Finančni načrt 2007/2008.
Predstavljen je bil finančni načrt, ki ga je potrdil že svet KS v prejšnjem mandatu. Načrt je bil poslan Občini in je del integralnega občinskega proračuna, zato se ga trenutno ne da spreminjati.
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje opravljanja pokopališke dejavnosti, ki jo  opravlja Komunala Radovljica, o kateri se podrobneje pozanima in pogovori na eni od prihodnjih sej.

Ad.3)
Božično-novoletni sejem.
Januša Avguštin je predstavila program dogajanja-prireditev na sejmu, ki bo potekal od 21-23.12.06 med 16 in 20 uro na Linhartovem trgu v Radovljici. Na trgu bo postavljen prireditveni oder z ogrevanjem, stojnice, mize s klopmi za otroške delavnice. Oglasni transparent je že izobešen, plakati so pripravljeni in bodo nalepljeni 19.12.06, o obvestilih vsem gospodinjstvom v občini se še razmisli in eventuelno posreduje obvestila šolam in vrtcu. Na prireditvi bosta tudi dva povezovalca programa.

Ad.4)
Razno.
-    v informacijo je podano soglasje Občine za ureditev pešpoti za Iso-span bloki, realizacija v letu 2007,
-    odkup zemljišča Debeljak (Triglavska): Matjaž Pangerc in še dva člana sveta KS opravijo ogled, obravnava na naslednji seji,
-    Program izvajanja zimske službe (Komunala) je bil obravnavan, potrdi se predlagani cenik in kontrolira prejete račune,
-    Občinskemu redarstvu se pošlje zaprosilo za pogostejšo kontrolo odlaganja odpadkov predvsem dijakov v dopoldanskem času za AP Radovljica oz. pred trgovino Mercator,
-    Poskrbi se za ureditev kolesnice med odcepom za Triglavsko in odcepom za Kropo.


Seja je bila končana ob 22.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednica Sveta KS:
                                            Mija Žagar

 


2. seja

 

 KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 28.11.2006
 
Svet krajevne skupnostiZ A P I S N I K


2. redne seje sveta, ki je bila dne 27.11.2006 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Mija Žagar, Matjaž Pangerc, Janez Kocijančič, Franc Markelj, Peter Žula,, Ladislav Eržen, Varja Jensterle, Zvonko Prezelj, Januša Avguštin, Nadja Jere, Marko Markelj, Marko Podržaj, Ivana Varl, Olga Lotrič
Odsotni: Boris Sodja
 
 
DNEVNI RED:

1.   Pregled in potrditev zapisnika 1. seje
2.    Imenovanje članov stalnih odborov in komisij
3.    Poročilo predsednice komisije za kulturo o prednovoletnih aktivnostih
4.    Obisk starostnikov v Domu Dr. Janka Benedika
5.    Zimska služba – seznanitev s pogodbo in novim cenikom Komunale
6.    Problematika krajanov Šercerjeve in Langusove ulice
7.    Problematika Grajskega parka – seznanitev z odgovorom Policije
8.    Razno


Ad.1)
Pregled in potrditev  zapisnika 1. seje
Na predlagani dnevni red in zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad.2)
Imenovanje članov stalnih odborov in komisij
Komisija za kulturo – predsednica Januša Avguštin, člani: Olga Lotrič, Janez Kocijančič, Nadja Jere
Finančna komisija – predsednik Peter Žula, člani: Ladislav Eržen, Franc Markelj, Ivana Varl
Odbor za prostor – predsednik Matjaž Pangerc, člani: Marko Markelj, Zvonko Prezelj, Marko Podržaj, Franc Markelj
Svet KS do naslednje seje razmisli o ustanovitvi komisije za socialne zadeve, ki bi bila koordinator med KS, DU in RK.

Ad.3)
Poročilo predsednice komisije za kulturo o prednovoletnih aktivnostih
Sejem se izvede v dneh do 21 do 23.12. 06 na Linhartovem trgu, predvideni so trije koncerti, program za otroke, prihod božička z vozom, oglaševanje na radiu Belvi, plakati jumbo, dober program, oder, ogrevanje odra, 10 stojnic,… Poskrbeti je pridobiti razstavljalce na stojnicah, poslati dopise za sponzorstva večjim podjetjem v občini.

Ad.4)
Obisk starostnikov v Domu Dr. Janka Benedika
Obisk krajanov KS Radovljica v Domu dr. J.Benedika je dogovorjen na dan 19.12. ob 10.30 uri skupaj z RK Radovljica. Poskrbeti je potrebno za program, darila in pogostitev.

Ad.5)
Zimska služba – seznanitev s pogodbo in novim cenikom Komunale
Od Komunale je potrebno pridobiti program in prioritete izvajanja zimske službe, nakar ga Odbor za prostor skupaj s pogodbo in cenikom pregleda, po potrebi korigira in potrdi cenik.

Sejo je morala zapustiti predsednica sveta KS, zato je vodenje nadaljevanja prevzel podpredsednik sveta KS.

Ad.6)
Problematika krajanov Šercerjeve in Langusove ulice
- Svet KS se seznani z dopisom, ki pojasnjuje problematiko Šercarjeve ulice in v nadaljevanju oblikuje naslednji predlog: skliče se predstavnike občine, SCT, Šercarjeve, Odbor za prostor KS v sejni dvorani občine do predvidoma 15.12.06.
- problematika Langusove ulice: krajani pričakujejo realizacijo sklepov iz zapisnika, člani sveta KS iz tega področja poročajo ali so bile zadeve uresničene.

Ad.7)
Problematika Grajskega parka – seznanitev z odgovorom Policije
Seznanitev s problematiko zadrževanja mladine v Grajskem parku in posledično povzročanje nemirov, onesnaževanje,…in odgovorom Policije. Policiji je potrebno predlagati pogoste obhode (urne) tega območja zlasti v popoldansko-večernem času ob vikendih.
Dolgoročna rešitev te problematike se predlaga Občini: obnova parka v stanje kot je bil nekoč, ograditev parka z ograjo in vsakodnevno zaklepanje/odklepanje.

Ad.8)
Razno:
-občini napisati pobudo za postavitev javne razsvetljave na Poljski poti (Vrhunc),
-pri sklicu naslednje seje vsem poslati kopijo statuta KS,
-k vsem točkam DR priložiti gradivo (za lažje in hitrejše komuniciranje na seji),
-urediti pešpot Štrukljeva-Gradiška (lastništvo),
-redarstvo in Policijo opozoriti na neprimerno parkiranje pred Akademijo ob vikendih,
-ograja od starega pokopališča po klančini proti parkirišču (lastništvo),
-ŽPZ Lipa se odobri finančna pomoč v višini 50.000.-SIT, s tem da sodelujejo s KS,
-dogovorjeno je bilo, da je naslednja seja sveta  dne 18.12. ob 18h v gostilni Avguštin.

Seja je bila končana ob 20.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednica Sveta KS:
                                            Mija Žagar


1. seja

 KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                        Datum: 21.11.2006
 
Svet krajevne skupnostiZ A P I S N I K


1. redne – konstutivne seje sveta, ki je bila dne 20.11.2006 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Mija Žagar, Matjaž Pangerc, Janez Kocijančič, Franc Markelj, Peter Žula, Boris Sodja, Ladislav Eržen, Varja Jensterle, Zvonko Prezelj, Januša Avguštin, Nadja Jere, Marko Markelj, Marko Podržaj,
Prisotni vabljeni: Alojzij Krajnc, Janko S. Stušek, Boris Marčetič, Nana Jauk
Opravičeno odsotni: Ivana Varl, Olga Lotrič
 
 
DNEVNI RED:

1.     Potrditev mandatov članov sveta KS Radovljica.
2.    Izvolitev predsednika Sveta KS Radovljica
3.    Izvolitev podpredsednika ali namestnika predsednika KS Radovljica.
4.    Izvolitev predstavnika v Odbor Krajevnih skupnosti Občine Radovljica

Predsednik dosedanjega sveta KS Radovljica Alojzij Krajnc odpre sejo in pozdravi vse prisotne ter besedo preda županu Občine Radovljica Janku S. Stušku, ki pozdravi vse prisotne, opozori na neskladnost statuta KS in občinskega statuta, pojasni način glasovanja za predsednika sveta KS, povezanost KS in Občine, proračun KS, ki je del občinskega proračuna ter zaželi srečno pot in uspeh članom sveta KS; besedo preda direktorju občinske uprave Borisu Marčetiču, ki vsem čestita ob izvolitvi, nato poudari večjo veljavo KS, omeni skupno računovodsko službo, urejanju zadev pri Ajpes-u, napove skorajšnji posvet za predsednike in tajnike KS na temo javnih naročil, poudari sodelovanje KS z Občino, pojasni nadzor občinske uprave in obč. Nadzornega odbora nad poslovanjem KS v smeri izboljšanja postopkov.
Dosedanji predsednik sveta KS preda predsedovanje najstarejšemu članu sveta KS Ladislavu Erženu, ki vse lepo pozdravi, čestita ob izvolitvi in poudari avtonomnost KS. V nadaljevanju ugotovi sklepčnost in predlaga dnevni red, ki je soglasno sprejet. Sejo nadaljuje po sprejetem dnevnem redu:

Ad.1)
Potrditev mandatov članov sveta KS Radovljica.
Mandati novoizvoljenih članov sveta KS so soglasno potrjeni z dvigom rok prisotnih.

Ad.2)
Izvolitev predsednika Sveta KS Radovljica.
Člani sveta KS predlagajo dva kandidata za predsednika KS:
1.    Mija Žagar
2.    Zvonko Prezelj
Predsedujoči ugotovi, da sta predlagana dva kandidata, ki se strinjata s kandidaturo; predlaga tajno glasovanje.
Zvonko Prezelj pojasni cilje kandidature, opomni na težave pri opravljanju zimske službe, probleme pokopališča, prostorsko načrtovanje, parkiranje v mestu, majhno turistično ponudbo, kontakt s krajani. Te zadeve bi morala KS prednostno urejati.
Mija Žagar pojasni svojo pripravljenost za zahtevno delo.
Imenuje se komisija za glasovanje v sestavi: Krajnc, Eržen in Gregorčič. Člani sveta opravijo glasovanje, komisija po štetju glasov ugotovi, da je Mija Žagar dobila 8 glasov, Zvonko Prezelj 5 glasov od prisotnih 13 novoizvoljenih članov sveta KS.
Sklep: za predsednico sveta KS je izvoljena Mija Žagar, ki prevzame vodenje seje in poudari, da nas čaka veliko dela.

Ad.3)
Izvolitev podpredsednika ali namestnika predsednika sveta KS:  Mija Žagar za podpredsednika predlaga Franca Marklja, ki soglaša s predlogom. Člani sveta z dvigom rok soglasno potrdijo predlog.
Sklep: izvoljeni podpredsednik sveta KS je Franc Markelj.

Ad.4)
Izvolitev predstavnika v Odbor Krajevnih skupnosti Občine Radovljica.
Mija Žagar in Janko S. Stušek pojasnita dosedanjo prakso, da je bil predsednik sveta KS tudi predstavnik v Odboru Krajevnih skupnosti Občine Radovljica, kljub temu Ladislav Eržen in Matjaž Pangerc predlagata Zvonka Prezelja. Po diskusiji, v kateri so sodelovali skoraj vsi prisotni, se opravi glasovanje v katerem dobi Mija Žagar 12 glasov, 1 glas proti.
Sklep: v Odbor Krajevnih skupnosti Občine Radovljica je izvoljena Mija Žagar.

Predlaga se razširitev dnevnega reda seje s točko 5.) v kateri se imenujejo predsedniki odborov in komisij KS Radovljica.

Ad.5)
Imenovanje stalnih odborov in komisij.
Predsednica sveta KS Mija Žagar predlaga za predsednike odborov oz. komisij naslednje člane sveta KS, ki se strinjajo s predlogom; predlog je soglasno potrjen z dvigom rok.
Sklep:
– odbor prostor: vodi predsednik Matjaž Pangerc,
– komisija za kulturo: vodi predsednica Januša Avguštin,
– finančna komisija: vodi predsednik Peter Žula
Predsedniki odborov oz. komisij naj pripravijo sezname predlogov članov, ki so pripravljeni delovati v odborih/komisijah do naslednje seje sveta KS, ki bo predvidoma 27.112006.

Dogovorjeno je, da so seje sveta KS načelno ob ponedeljkih ob 18h (zimski čas) oz. ob 19h (poletni čas).


Seja je bila končana ob 19.45 uri.Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednica Sveta KS:
                                            Mija Žagar